Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z pewnymi obowiązkami wynikającymi z ustawy:
1. obowiązkowi z poszanowaniem dobra konsumenta i zasad konkurencji podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z uprawnieniami zawodowymi np. gabinet lekarski , stwierdzonymi dokumentami
2. przedsiębiorca ma prawo oznaczenia siedziby
3. obowiązek korzystania z rachunku bankowego tzn. jeżeli przedsiębiorca przyjmuje jakieś pieniądze [ powyżej 3000 EURO ] to powinien dokonywać tego poprzez bank.
4. Obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o posiadaniu rachunków bankowych i wskazanie jednego z którego przedsiębiorca będzie rozliczał się z urzędem skarbowym.
5. Prowadzenie niektórych działalności gospodarczych wymaga pozwolenia lub koncesji. W przypadku koncesji dotyczy to np. programów telewizyjnych , ochrony mienia.

Spółka zagraniczna, która chce dokonywać obrotu na terytorium RP musi działać poprzez utworzenie oddziału lub przedstawicielstwa.
1. Oddział - może być tworzony:
a) pod warunkiem wzajemności
b) jeśli umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej
WARUNEK: Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego musi być wpisany do rejestru
Przedsiębiorców
2. Przedstawicielstwo – podmiot zagraniczny może tworzyć przedsiębiorstwo jeżeli jego
Czynności podlegają tylko reklamom, marketingowi itp.
[a nie działalności gospodarczej]. Minister właściwy d.s. gospodarki pro-
wadzi rejestr takich przedstawicielstw. Są trzy grupy klasyfikacji:
Małe przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 50 osób i jego przychód netto wyniósł
W poprzednim roku obrachunkowym 7 mln EURO. Jeśli ktoś przekro-
Czył zatrudnienie ale mieści się w przychodzie tj. średnim przedsięb.
Średnie przedsiębiorstwo – zatrudnia mniej niż 250 osób a jego przychód netto wyniósł
40 mln EURO
Duże przedsiębiorstwo - zatrudnia więcej niż 250 osób

Comments are closed.