Ryzyko

Ryzyko jest nieodłącznym elementem prowadzenia każdej działalności, spowodowane to jest tym, że zjawiska, które wpływają na dany podmiot są niezależne od jego woli. Istnieje więc możliwość niepowodzenie na skutek pojawienia się czynników, których dany podmiot nie przewidział i nie mógł im zapobiec. W zasadzie nie istnieje jednoznaczna i pełna definicja ryzyka, jest to termin wieloznaczny i trudny do syntetycznego zdefiniowania. Najczęściej ryzyko utożsamia się z możliwością poniesienia straty. W codziennej działalności firma natyka się na wiele różnych rodzajów ryzyka. W sposób bardzo ogólny można ryzyko podzielić na dwie podstawowe grupy.

• ryzyko finansowe
• ryzyko niefinansowe

Mimo, że obie grupy ryzyka wpływają na wyniki finansowe podmiotu gospodarczego to przy ryzyku finansowym jest to wpływ bezpośredni, natomiast przy ryzyku niefinansowym wpływ pośredni.

Ogólna klasyfikacja rodzajów ryzyka jest przedstawiona na schemacie

• Ryzyko finansowe

- ryzyko handlowe
- ryzyko płynności
- ryzyko kredytowe
- ryzyko rynkowe
- ryzyko walutowe
- ryzyko stopy procentowej

• Ryzyko niefinansowe

- ryzyko społeczne
- ryzyko wystąpienia zdarzeń losowe
- ryzyko polityczne
- ryzyko gospodarcze

Oczywiście jest to podział bardzo ogólny, kolejne bardziej uszczegółowione obszary ryzyka identyfikuje się w firmie w zależności od specyfiki prowadzonej działalności . Odrębne gałęzie działalności mają do czynienie z różnymi rodzajami ryzyka.

Comments are closed.