Transfer ryzyka jako przesunięcie odpowiedzialności z firmy ponoszącej straty na inny podmiot jest realizowany w dwóch formach.

Transfer ryzyka jako przesunięcie odpowiedzialności z firmy ponoszącej straty na inny podmiot jest realizowany w dwóch formach.
Transfer ryzyka uznawany jest za najprostszą metodę podejmowania ryzyk. Najprostszą, bo zwykle wystarczy zapłacić, by móc ryzyko wytransferować. Jednocześnie praktyka transferów nie potwierdza tego popularnego przekonania. Tak ubezpieczenie, jak i inne metody tranferu niosą ze sobą zwykle albo nowe zagrożenia, które muszą być odrębnie podejmowane albo też nie dają założonego wcześniej poziomu skuteczności. Zadziwiająco często oba te efekty występują zresztą jednocześnie.
„Finansowa kontrola ryzyka polega na samodzielnym zarządzaniu ryzykiem przez firmę lub przeniesieniu ryzyka na inny podmiot. Samodzielne zarządzanie ryzykiem w ramach finansowej kontroli ryzyka polega na tzw. zatrzymaniu ryzyka, czyli pokryciu ewentualnych strat przez przepływy pieniężne, sprzedaż aktywów, fundusze specjalne, pożyczki itp. Transfer ryzyka, jako przesunięcie odpowiedzialności z firmy ponoszącej straty na inny podmiot, jest realizowany w dwóch formach :

transfer działalności tworzącej potencjalne straty polegający na związaniu się z innym podmiotem, który wykonuje tę część działalności, która jest narażona na ryzyko. Transferu działalności tworzącej potencjalne straty można dokonać np. poprzez subkontrakt – wynajęcie innej firmy do danej pracy, przez co zlecający nie ponosi szkody za straty, czy tez odpowiednie klauzule w umowie. „Subkontrakt polega na tym, że pewne prace, które nie należą do zakresu działalności podstawowej pracodawcy są powierzane innym podmiotom – ale nie osobom fizycznym. Jednostki te zatrudniają swoich pracowników, których delegują do wykonywania pracy na rzecz usługodawcy. W efekcie pracownicy jednego pracodawcy świadczą pracę u innego pracodawcy (usługobiorcy), któremu zlecono wykonanie tej pracy. Usługobiorca zachowuje uprawnienia kierownicze wobec swoich pracowników. Jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie usługi, z czego wynika też odpowiedzialność za pracowników. Wynagrodzenie za pracę wykonaną wypłaca pracownikom usługobiorca. Do działalności przekazywanej w ramach subkontraktu należą: obsługa informatyczna, ochrona mienia, doradztwo prawne, transport, czynności porządkowe.”

transfer odpowiedzialności za pokrycie ewentualnych strat, co realizuje się za pomocą ubezpieczeń. „Ubezpieczenie jest bardzo ważną metodą podejmowania ryzyk. Towarzystwa ubezpieczeniowe powstały właśnie po to, by przejmować (w przypadku zakładów wzajemnych dzielić, co tylko w pewnych wypadkach zmienia charakter tej metody podejmowania ryzyka) ryzyka innych podmiotów. Budują one kapitały i metody działania pozwalające na bezpieczną realizację tego celu. Jednocześnie należy podkreślić, iż z punktu widzenia jakiejkolwiek organizacji ubezpieczenie jest jedną z najgorszych metod podejmowania ryzyka. Ubezpieczenie bowiem może jedynie kompensować i to tylko w określonym, rzadko pełnym zakresie finansowe skutki zdarzeń losowych.”

Rysunek 1. Kontrola ryzyka.

Kontrola ryzyka

• Finansowa kontrola ryzyka

- Retencji ryzyka
- Transfer ryzyka

• Fizyczna kontrola ryzyka

- Unikanie ryzyka
- Redukcji ryzyka

Źródło: Notatki z zajęć „Metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej” wykład 1 z dnia 5.11.2006r.

Comments are closed.