W praktyce w ramach analizy ryzyka działalności gospodarczej często stosuje się podejście polegające na badaniu zmienności.

W praktyce w ramach analizy ryzyka działalności gospodarczej często stosuje się podejście polegające na badaniu zmienności.

Najlepszymi miarami w zakresie badania zmienności w ramach analizy działalności gospodarczej są:

 odchylenie standardowe – informuje, jakie jest przeciętne odchylenie możliwych wielkości miary od jej oczekiwanej wielkości. Im większa wartość odchylenia, tym większe ryzyko. Zaletą odchylenia standardowego jest prosta formuła kalkulacyjna, powszechność stosowania w różnych dziedzinach nauki, łatwa interpretacja. Miernik ten posiada jednak kilka dość istotnych wad :
• zakłada się, iż rozkład prawdopodobieństwa jest symetryczny, co często nie jest zgodne z rzeczywistością,
• odchylenie standardowe jest zmienne w czasie, co powoduje iż tak mierzony poziom ryzyka jest mało stabilny,
• jest miarą ex-post, opartą o dane historyczne, powstaje zatem problem doboru okresu analizy: zbyt krótki powoduje niedokładność, zbyt długi - przeszacowuje wpływ przeszłych zdarzeń. W efekcie dobór okresu analizy jak i stabilność wartości w czasie mają istotne znaczenie dla możliwości stosowania odchylenia standardowego (jak również innych mierników statystycznych) do szacowania przyszłej wartości ryzyka.
 współczynnik zmienności – określa udział ponoszonego ryzyka w oczekiwanej wartości miary. A zatem, im wyższa jego wartość, tym większe ryzyko.
 semiodchylenie standardowe – miernik ten ma budowę analogiczną do odchylenia standardowego, z tym że do obliczeń uwzględniane są wyłącznie zdarzenia niekorzystne. W sytuacji, gdy rozkład prawdopodobieństwa analizowanej zmiennej jest symetryczny, semiodchylenie standardowe jest proporcjonalne do odchylenia standardowego, i miary te można stosować zamiennie. Jest to pierwiastek kwadratowy z przeciętnej wartości kwadratów ujemnych odchyleń wartości miary od jej oczekiwanych wartości .
W przypadku miar, dla których istnieją poziomy normatywne (a tak jest dla większości stosowanych w praktyce), można wyznaczać odchylenie standardowe i semiodchylenie standardowe, korzystając z różnic wartości rzeczywistych od normy.

Comments are closed.