Właściwość miejscowa organów skarbowych w kontroli podatkowej. Cele kontroli podatkowej.

Właściwość miejscowa organów skarbowych w kontroli podatkowej. Cele kontroli podatkowej.

Właściwość miejscową organów podatkowych ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego. Organy podatkowe właściwe w dniu wszczęcia kontroli podatkowej pozostają właściwe w sprawie, której dotyczy kontrola, chociażby w trakcie tej kontroli nastąpiło zdarzenie powodujące zmianę właściwości miejscowej. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności kontrahenta kontrolowanego znajdują się poza obszarem działania organu przeprowadzającego kontrolę, czynności kontrolne, na zlecenie tego organu, może dokonać organ podatkowy właściwy miejscowo. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie wywiązywania się przez kontrolowanych z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego. Kontrolę podatkową przeprowadzają organy podatkowe pierwszej instancji. Kontrolę podatkową podejmuje się z urzędu. W zakresie spraw rozstrzygniętych decyzją ostateczną organu podatkowego kontrola podatkowa nie może być co do zasady ponownie wszczęta. Uregulowanie to nie dotyczy jednak sytuacji, jeżeli kontrola podatkowa jest niezbędna dla:
• przeprowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznej lub wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną,
• przeprowadzenia postępowania w związku z uchyleniem lub stwierdzeniem nieważności decyzji przez sąd administracyjny;
Celem kontroli podatkowej jest dokonanie ustaleń w zakresie sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów u kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospodarczą. Kontrolujący w związku z prowadzoną kontrolą może po okazaniu legitymacji służbowej dokonać sprawdzenia prawidłowości i rzetelności badanych dokumentów u kontrahentów kontrolowanego prowadzących działalność gospodarczą bez względu na miejsce ich zamieszkania, siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności, sporządza się protokół tych czynności, który podpisują osoby obecne przy dokonaniu tych czynności. Jeżeli miejsce zamieszkania, siedziba lub miejsce prowadzenia działalności kontrahenta kontrolowanego znajdują się poza obszarem działania organu prowadzącego kontrolę, czynności w/w na zlecenie tego organu może dokonać organ właściwy miejscowo.

Comments are closed.