Wyróżnia się następujące czynniki rozwoju regionalnego:

Wyróżnia się następujące czynniki rozwoju regionalnego:
• ekonomiczne – które dzielą się na tradycyjne (kapitał, ziemia, praca) i nowoczesne (postęp naukowo-techniczny, zmiany w organizacji zarządzania),
• przestrzenne – dotyczą rozmieszczenia różnych elementów sił wytwórczych (zasobów surowcowych i kapitałowych)
• ekonomiczne – dotyczą stanu najważniejszych elementów środowiska przyrodniczego w poszczególnych regionach,
• lokalne – związane są ze stopniem autonomii i mobilności samorządów terytorialnych,
• społeczne – obejmują rozwój różnych instytucji nauki, oświaty, kultury i instytucji tzw. otoczenia biznesu (agencje i fundacje rozwoju regionalnego, inkubatory przed-siębiorczości, instytucje finansowe, banki, giełdy, targi, instytucje konsultingowe, in-stytucje pośrednio wpływające na rozwój regionalny ale stwarzające odpowiedni kli-mat,

Comments are closed.