Znaczenie systemu ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Znaczenie systemu ocen okresowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi.

Ocena okresowa ma dać odpowiedź na pytanie czy i w jakim zakresie pracownik pasuje do zajmowanego stanowiska. Ocenia się kompetencje i efektywność pracownika, predyspozycje do pracy na danym stanowisku, kreatywność, wiedzę i umiejętności (odpowiednie dyplomy i certyfikaty), wydajność, systematyczność, umiejętność nawiązywania stosunków międzyludzkich, ocenę pracownika w grupie oraz indywidualne efekty). Ocena wpływa na:
 płace i premie
 awanse i zwolnienia
 planowanie przejmowania stanowisk (sukcesja) – potencjalni kandydaci na powstałe w przyszłości wakaty
 planowanie indywidualnych karier
 przesunięcia na inne stanowiska
 rozdział dodatkowych nagród
 opracowanie i ocenę programów kształcenia i doskonalenia
Ocenę przeprowadzają:
 bezpośredni przełożony,
 kierownik ds. personalnych,
 podwładni i współpracownicy ( indywidualnie lub grupowo)
 samoocena
Ocena powinna:
 obejmować wszystkich pracowników,
 być przeprowadzana systematycznie (raz na rok, raz na dwa lata)
 być dobrana do specyfiki miejsca pracy, firmy
 być przeprowadzana tak, aby można było porównać pracowników zatrudnionych na 2 takich samych stanowiskach.

Pracownik ma prawo wglądu do oceny, ma prawo wnieść zastrzeżenia. Oceniający powinien być obiektywny. Decyzje personalne dotyczące awansów powinny brać pod uwagę ocenę okresowa pracownika.

Comments are closed.