uniwersalne zasady alokacji zasobów gospodarczych, które powodują, że krzywa transformacji jest wklęsła względem środka układu współrzędnych.

uniwersalne zasady alokacji zasobów gospodarczych, które powodują, że krzywa transformacji jest wklęsła względem środka układu współrzędnych.
Krzywa możliwości produkcyjnych przedstawia przy każdej wielkości produkcji jednego dobra maksymalną możliwą produkcję drugiego dobra. Krzywa jest wklęsła względem punktu odpowiadającego zerowej produkcji obu dóbr. lej kształt jest następstwem prawa malejących przychodów, które mówi o zmniejszaniu się przyrostu produkcji w […]

Wykorzystując model krzywej transformacji omów prawidłowości ekonomiczne rządzące alokacją zasobów rozpatrywaną z punktu widzenia wytwarzania dóbr inwestycyjnych i komsumpcyjnych w danym układzie gospodarczym.

Wykorzystując model krzywej transformacji omów prawidłowości ekonomiczne rządzące alokacją zasobów rozpatrywaną z punktu widzenia wytwarzania dóbr inwestycyjnych i komsumpcyjnych w danym układzie gospodarczym.
Ograniczoność zasobów jakimi dysponujemy stwarza konieczność dokonywania wyborów. Każdemu wyborowi towarzyszą dwa efekty: korzyści i koszty. Zarówno dobra inwestycyjne jak i konsumpcyjne uzyskiwane są jakimś kosztem W przypadku dóbr inwestycyjnych kosztem tynf jest […]

prawo malejącej produkcji zwiększonej oraz prawa rosnącego kosztu alternatywnego

prawo malejącej produkcji zwiększonej oraz prawa rosnącego kosztu alternatywnego. Prawo rosnącego kosztu alternatywnego (kosztu największej niezrealizowanej możliwości) ¬mówi, że za kolejne przyrosty produkcji trzeba płacić coraz więcej, czyli ponosić coraz większy koszt alternatywny.Przy danych zasobach i technologii zwiększenie produkcji jednego rodzaju dobra ( X ) oznacza częściową rezygnację z produkcji drugiego dobra ( Y ). […]

model ekonomiczny, w jaki sposób powstaje oraz jakie funkcje pełni w ekonomii

model ekonomiczny, w jaki sposób powstaje oraz jakie funkcje pełni w ekonomii.Model ekonomiczny: jest to uproszczony obraz rzeczywistości, przy czym woźne jest, żeby te uproszczenia byty podporządkowane celowi, któremu ma służyć model. musi odzwierciedlać istotne elementy rzeczywistości z punktu widzenia prowadzonych badań.
W jaki sposób powstaje model: proces budowy modelu to tworzenie uproszczonego obrazu rzeczywistości, […]

czym jest rynek, klasyfikacje rynku

czym jest rynek, klasyfikacje rynku
Rynek : to proces w ramach którego dochodzi do ciągłego uzgadniania decyzji podejmowanych po stronie popytowej i po stronie podażowej. w wyniku czego zostaje uzgodniona cena rynkowa. Rynek to miejsce gdzie dokonuje się kupna i sprzedaż czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr i usług. Rynkiem nazywamy całokształt transakcji kupa i […]

podstawowe przesłanki transakcji wymiennej i opisz model transakcji wymiennej.

podstawowe przesłanki transakcji wymiennej i opisz model transakcji wymiennej. Podstawowe przesłanki:- przedmiot obrotu - dobro rzadkie,- oczekiwana obopólna korzyść stron zawierających transakcję.- zdefiniowane prawa własności prywatnej,- zróżnicowanie preferencji lub specjalizacja podmiotów wytwarzających, - możliwość powstania pola negocjacji. .Pole negocjacji - maksymalna cena nabywcy musi być wyższa od minimalnej ceny sprzedawcy. Prosty model transakcji wymiennej […]

czego wynika i na czym polega gospodarowanie.

z czego wynika i na czym polega gospodarowanie.
Gospodarowanie wnika z rzadkości zasobów i wielkości celów, do zrealizowania których mogłyby zostać użyte. Ludzie muszą dokonywać wyborów ekonomicznych - decydować na co przeznaczyć stosunkowo rzadkie zasoby i jakie potrzeby zaspokoić. Każda decyzja gospodarcza przynosi określone korzyści i koszty alternatywne. Podmiot gospodarczy dąży do optymalizacji efektów ekonomicznych. Gospodarować […]

podstawową zasadę ekonomiczna oraz dwa jej warianty realizacyjne - Przykłady.

podstawową zasadę ekonomiczna oraz dwa jej warianty realizacyjne - Przykłady.
Podstawową zasadą ekonomii jest ciągłe porównywanie efektu z nakładem. Relacja efektu do nakładu jest miarą efektywności gospodarowania. ¬
- Zasada maksymalnej oszczędności - przy założonym efekcie minimalizujemy nakłady,-
zasada maksymalnej wydajności - przy stałym nakładzie staramy się tak gospodarować. aby osiągnąć maksymalny efekt (korzyść).Maksymalizacja […]

pojęcie rzadkości oraz podstawowe implikacje.

pojęcie rzadkości oraz podstawowe implikacje.
rzadkość jest to luka pomiędzy ograniczoną ilością zasobów, a wielkością celów do realizacji, których zasoby te mogłyby być użyte. Oznacza to, że w danym miejscu i czasie określone podmioty nie posiadają wszystkich takich dóbr, które chciałyby posiadać i to w takiej ilości w jakiej uważają za potrzebne. Implikacje rzadkości:- konieczność wyboru […]

podstawowe cele badań mikroekonomii, obiekt badań i przedmiot ekonomii

podstawowe cele badań mikroekonomii, obiekt badań i przedmiot ekonomii
Przedmiotem ekonomii: jest obszar ludzkich zachowań, obejmujący produkcję; wymianę i użytek czyniony z dóbr i usług. Najważniejszym problemem ekonomicznym stojącym przed społeczeństwem jest rozwiązywanie sprzeczności między nieograniczonymi potrzebami ludzkimi w zakresie dóbr i usług, a ograniczonością niezbędnych do ich wytworzenia zasobów (praca, maszyny, surowce).Ekonomia […]