czym jest rynek, klasyfikacje rynku

czym jest rynek, klasyfikacje rynku
Rynek : to proces w ramach którego dochodzi do ciągłego uzgadniania decyzji podejmowanych po stronie popytowej i po stronie podażowej. w wyniku czego zostaje uzgodniona cena rynkowa. Rynek to miejsce gdzie dokonuje się kupna i sprzedaż czynników produkcji oraz wytworzonych dóbr i usług. Rynkiem nazywamy całokształt transakcji kupa i sprzedaży, oraz warunków, w jakich one przebiegają. Rynek pełni funkcję regulatora procesów gospodarczych. Przez grę popytu i podaży dokonuje obiektywnej wyceny poszczególnych towarów„ czyli ustala ich ceny „ Mechanizm rynkowy w gospodarce rynkowej jest podstawowym mechanizmem alokacji , zasobów do poszczególnych dziedzin wytwarzania. Rynki możemy klasyfikować wg różnych kryteriów podziału. - Kryterium przedmiotów obrotu: • rynek produktów i usług konsumpcyjnych • rynek czynników produkcji (ziemi, pracy, kapitału). - Kryterium lokalizacji • lokalny• regionalny• krajowy• międzynarodowy• światowy. - Kryterium sytuacji rynkowej • rynek sprzedawcy (charakteryzuje się długotrwałą przewagą popytu nad podażą, co stawia w korzystnej sytuacji sprzedawcę) • rynek nabywcy (charakteryzuje się nadwyżką podaży nad popytem, co daje uprzywilejowaną pozycję nabywcy). - Kryterium liczby podmiotów występujących na rynku • rynek wolno konkurencyjny (gdy działa na nim nieograniczona liczba sprzedawców, pośredników i nabywców, przy czym żaden z nich indywidualnie nie ma wpływu na poziom cen, • rynek zmonopolizowany ( charakteryzuje się konkurencją niedoskonałą lub brakiem konkurencji), - Kryterium legalności : • rynek biały• rynek szary (nielegalna działalność)• rynek czarny (przedmiot obrotu nielegalny).- Kryterium równowagi rynkowej • rynek zrównoważony (wielkość popytu równa wielkości podaży, a ceny są względnie stabilne), •rynek niezrównoważony (rozmiary popytu nie są równe wielkości podaży, a ceny ulegają zmianom lub trwale odchylają się od ceny równowagi. - Kryterium obrotu towarowego • rynek zbytu • rynek skupu• rynek hurtowy• rynek detaliczny
Aby istniał rynek, niezbędne jest występowanie co najmniej dwóch podmiotów wymiany: producenta-sprzedawcy i konsumenta-nabywcy. Przedmiotem wymiany może być wszystko. co znajduje sprzedawcę i nabywcę.

Comments are closed.