MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKÓW PRODUKCJI

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKÓW PRODUKCJI

międzynarodowe przepływy gospodarcze

celowe

zawierane i realizowane przez jakiś podmiot
niecelowe

nie stanowią dla nikogo określonego celu

pieniężne  niepieniężne
odpłatne  nieodpłatne
legalne  nielegalne

Przepływy celowe
- realizowane za zgodą wszystkich zainteresowanych stron  legalne
- dokonywane bez zgody (wiedzy) przynajmniej jednej ze stron  nielegalne
np.
wywóz pieniądza może być legalny lub przekraczać dozwolone ilości i formy
przepływ produktów może być handlem lub przemytem
migracja ludności może mieć postać ucieczki z kraju emigranta
uzyskiwanie wiedzy technicznej może mieć postać legalnej umowy licencyjnej, wywiadu przemysłowego i kopiowania zagranicznych produktów

Przepływy celowe
- odpłatne  międzynarodowa wymiana gospodarcza
- nieodpłatne  różne formy pomocy dla innych krajów w postaci przekazu pieniędzy, produktów, wiedzy technicznej i świadczenia usług

Comments are closed.