MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁU

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁU
- w wąskim ujęciu
wywóz środków rzeczowych i/lub finansowych, aby służyły za granicą do wytwarzania produktów materialnych lub usług, przynosząc eksporterowi dochód z tytułu wykorzystania
- w szerokim znaczeniu
obejmuje dodatkowo pomoc kapitałową (np. jednostronny transfer środków rzeczowych lub funduszy, nisko oprocentowane kredyty); wywóz kapitału nie musi przynosić dochodów, może nastąpić z przyczyn altruistycznych lub politycznych

Charakter obrotów kapitałowych:
- wywóz kapitału nie jest od razu rekompensowany importem dóbr i usług
- korzyści są odłożone w czasie
- eksport kapitału nie powoduje przeniesienia praw jego własności
- głównym kanałem transferu kapitału jest system łączności, zapewniający szybkość transferu

Rodzaje ruchu kapitału:
1. według okresu na jaki następuje wywóz lub przywóz kapitału
- krótkookresowy (okres spłaty do 1 roku)
- długookresowy (okres spłaty powyżej 1 roku)
2. według pochodzenia kapitału
- wywóz ze źródeł publicznych
- wywóz ze źródeł prywatnych (przedsiębiorstwa, banki komercyjne, osoby prywatne)

Formy przepływu kapitału:
- lokaty na rynku walutowym
- kredyty zagraniczne: handlowe, finansowe rządowe i międzynarodowe organizacje gospodarcze
- inwestycje pośrednie
- inwestycje bezpośrednie
- zagraniczna pomoc finansowa

Inwestycje pośrednie (inwestycje portfelowe) długookresowe lokaty w zagranicznych papierach wartościowych zwłaszcza w akcjach lub obligacjach w ilości, która nie daje prawa do kontroli nad przedsiębiorstwem.

Inwestycje bezpośrednie
1. długookresowe lokaty w zagranicznych papierach wartościowych zwłaszcza w akcjach lub obligacjach w ilości, która daje kontrolę nad przedsiębiorstwem
2. podejmowanie od podstaw samodzielnej działalności za granicą
3. przejęcie kierownictwa już istniejącego przedsiębiorstwa
4. wybudowanie przedsiębiorstwa od podstaw – typ przedsięwzięcia green fields

Kontrolny pakiet akcji to taka ilość akcji zgromadzona w jednym ręku, która daje prawo do decydowania o losie przedsiębiorstwa i zależy od stopnia rozproszenia.

Przyczyny przepływu kapitału w skali międzynarodowej:
1. wyższa stopa zysku za granicą
2. ograniczenie ryzyka albo jego dywersyfikacja
3. chęć ominięcia barier celnych lub handlowych
4. brak możliwości zainwestowania kapitału w kraju
5. niestabilna waluta w danym kraju
6. niższe koszty produkcji za granicą (różnego typu)

Skutki przepływu kapitału w skali międzynarodowej;
dla kraju eksportera
- pogorszenie bilansu płatniczego w krótkim czasie
- utrata potencjalnych miejsc pracy (o ile ten kapitał mógłby być zastosowany w kraju)
- w długim czasie produkcja przedsiębiorstwa zagranicznego może zastępować produkcję wewnętrzną
 poprawa bilansu płatniczego w dłuższym czasie (napływ odsetek lub przychodów z akcji lub zysku)
 zdobycie nowych rynków zbytu i przezwyciężenie bariery niedostatecznego popytu
 wzrost zatrudnienia jeśli wymagalny jest eksport komponentów do zagranicznej filii
dla kraju importera
a) kraje rozwinięte
 napływ technologii zwiększający zasób wiedzy
 zwiększenie funduszy inwestycji w regionalnych słabiej rozwiniętych
 osłabienie monopolu jednego lub kilku przedsiębiorstw dominujących w kraju
- obawa przed zdominowaniem przez obcy kapitał gospodarczy kraju
- nieuwzględnienie interesów danego kraju przez obce przedsiębiorstwa
b) kraje rozwijające się
 zwiększenie funduszu inwestycji
 zwiększenie zatrudnienia i produkcji
 poprawa bilansu płatniczego w krótkim i długim okresie
- likwidacja krajowych przedsiębiorstw
- oferowanie produktów o niskiej użyteczności
- nadmierna eksploatacja surowca
- nieuwzględnianie interesów danego kraju przez obce przedsiębiorstwa
- niebezpieczeństwo zadłużenia
- możliwość politycznego zdominowania kraju

Przyczyny wzrostu znaczenia zagranicznych inwestycji bezpośrednich:
• wzrost otwartości gospodarek narodowych
- wzrost znaczenia wymiany zagranicznej dla wzrostu gospodarczego
- internacjonalizacja systemów finansowych i walutowych oraz rynków kapitałowych
• procesy integracyjne
• procesy prywatyzacyjne
• postęp techniczny
• narastająca konkurencja ze strony nowo uprzemysłowionych państw
- poszukiwanie nowych źródeł rozwoju gospodarczego i ekspansji rynku

Najwięksi eksporterzy i importerzy zagranicznych inwestycji bezpośrednich to kraje wysoko rozwinięte 70-80%

Comments are closed.