Pojęcie dobra i klasyfikację dóbr.

Pojęcie dobra i klasyfikację dóbr.
Dobra są to przedmioty materialne i niematerialne, które charakteryzują się odpowiednią użytecznością i służą do zaspokajania potrzeb (rzeczy, usługi, stany -środki zaspokajania potrzeb).Podział dóbr:- dobra wolne: które występują w przyrodzie w nieograniczonej ilości i nadają się do bezpośredniego użytku( powietrze, światło słoneczne)- dobra ekonomiczne: ( gospodarcze ) - są efektem […]

BILANS PŁATNICZY I MIĘDZYNARODOWA RÓWNOWAGA PŁATNICZA

BILANS PŁATNICZY I MIĘDZYNARODOWA RÓWNOWAGA PŁATNICZA
Bilans płatniczy to syntetyczne zestawienie wszystkich zawartych transakcji i dokonanych płatności między krajami rezydentami a zagranicą w określonym okresie, zazwyczaj roku kalendarzowego.
Transakcja międzynarodowa wymiana towarów, usług lub składników majątkowych pomiędzy podmiotem krajowym (rezydentem) a podmiotami zagranicznymi.
Transakcje odpłatne to:
 kupno i sprzedaż towarów, usług w zamian za gotówkę lub na kredyt
 zamianę towarów […]

ROLA HANDLU ZAGRANICZNEGO W GOSPODARCE

ROLA HANDLU ZAGRANICZNEGO W GOSPODARCE
Czynniki wpływające na zaangażowanie poszczególnych krajów w wymianę:
1. czynniki naturalne
- wielkość kraju
- położenie geograficzne
- klimat
- zasoby naturalne
- zasoby ludzkie
2. czynniki społeczno-gospodarcze (większe znaczenie)
- system społeczno-polityczny
- poziom rozwoju
- struktura gospodarki (udział sektora przemysłowego, rolnego, usług)
- polityka handlu zagranicznego
- zasoby kapitałowe
- nowoczesność gospodarki
Stopień oddziaływania handlu zagranicznego na gospodarkę narodową zależy od:
1. zaangażowania kraju w MPP
2. udział handlu w tworzeniu i podziale DN
3. roli jaką pełni handel zagraniczny w gospodarce
- pasywną […]

MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY

MIĘDZYNARODOWY PODZIAŁ PRACY
Zjawisko historyczne, stanowiące szczególną formę ewolucji społecznego podziału pracy dokonującego się między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w obrębie różnych organizmów państwowych.
wzrost produkcji większy od chłonności rynków narodowych trwałe nadwyżki w jednych krajach i możliwość zbytu w innych […]

WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE

WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE
Waluta międzynarodowa wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim czasie uznawanego we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie jest jego emitentem i pełniącego w nich funkcję miernika wartości i środka płatniczego.
Warunki osiągania statusu waluty międzynarodowej przez waluty narodowe
 udział emitenta w obrotach handlu światowego
 udział emitenta w międzynarodowych obrotach […]

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKÓW PRODUKCJI

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY CZYNNIKÓW PRODUKCJI
międzynarodowe przepływy gospodarcze
celowe
zawierane i realizowane przez jakiś podmiot
niecelowe
nie stanowią dla nikogo określonego celu
pieniężne  niepieniężne
odpłatne  nieodpłatne
legalne  nielegalne
Przepływy celowe
- realizowane za zgodą wszystkich zainteresowanych stron  legalne
- dokonywane bez zgody (wiedzy) przynajmniej jednej ze stron  nielegalne
np.
wywóz pieniądza może być legalny lub przekraczać dozwolone ilości i formy
przepływ produktów może być handlem lub […]

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁU

MIĘDZYNARODOWE PRZEPŁYWY KAPITAŁU
- w wąskim ujęciu
wywóz środków rzeczowych i/lub finansowych, aby służyły za granicą do wytwarzania produktów materialnych lub usług, przynosząc eksporterowi dochód z tytułu wykorzystania
- w szerokim znaczeniu
obejmuje dodatkowo pomoc kapitałową (np. jednostronny transfer środków rzeczowych lub funduszy, nisko oprocentowane kredyty); wywóz kapitału nie musi przynosić dochodów, może nastąpić z przyczyn altruistycznych lub politycznych
Charakter obrotów kapitałowych:
- wywóz […]

PRZEPŁYW SIŁY ROBOCZEJ W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

PRZEPŁYW SIŁY ROBOCZEJ W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ
Definicja ONZ
Migracja – zmiana miejsca pobytu i zamieszkania na okres nie krótszy niż 1 rok.
Przyczyny migracji:
- ekonomiczne (uzyskanie wyższej płacy)
- polityczne
- religijne
- ideologiczne
- rasowe
Przyczyny migracji ekonomiczne:
- mały ruch przygraniczny
- migracja okresowa na z góry określony czas
- wyjazdy sezonowe (kontrakty np. budowlane)
- wyjazdy na stałe
Bariery migracji:
- administracyjne (związane z polityką imigracyjną kraju)
- kulturowe (konieczność wejścia w inny krąg kulturowy, niechęć i wrogość […]

PRZEPŁYW TECHNOLOGII W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

PRZEPŁYW TECHNOLOGII W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ
Przenoszenie dorobku intelektualnego powstałego w wyniku prowadzonych w różnych krajach badań i doświadczeń zgromadzonych w toku procesów produkcyjnych, działań marketingowych, usług posprzedażowych.
 szybki rozwój wymiany technologii po II wojnie światowej
 przyspieszenie tempa rozwoju postępu technicznego
 rosnące koszty badań naukowych
 MPP w dziedzinie przygotowania i eksportu innowacji
Globalizacja technologii – nieuchronne efekty negatywne
 powszechny dostęp do wiedzy (Internet, […]

MIĘDZYNARODOWA INTEGRACJA EUROPEJSKA

MIĘDZYNARODOWA INTEGRACJA EUROPEJSKA
Integracja (integracjo z łac.) łączenie, to bardzo szeroki zakres, nie tylko ekonomiczne ale i polityczne, społeczne.
Dezintegracja – rozdzielenie (np. Jugosławia)
Międzynarodowa integracja gospodarcza to proces scalania gospodarek narodowych, w wyniku którego tworzą się nowe organizacje gospodarcze o odmiennych właściwościach. Podstawowym jej celem jest wzrost efektywności gospodarowania.
Warunki integracji:
1. komplementarność gospodarek (rzeczywista lub potencjalna) – struktur gospodarczych
2. odpowiednia […]