WARUNKI SPRZYJAJĄCE INTEGRACJI GOSPODARCZEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

WARUNKI SPRZYJAJĄCE INTEGRACJI GOSPODARCZEJ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ
Motywy ekonomiczne
 wymogi postępu technicznego – obniżanie kosztów badań naukowych, optymalna skala produkcji, ograniczoność rynku wewnętrznego
 pozytywne doświadczenia rozwoju wielkiego rynku amerykańskiego
 eliminacja negatywnych skutków dezintegracji gospodarki światowej spowodowanej:
a) deficytem płatniczym Europy Zachodniej
b) rozpadem więzi kolonialnych
c) zerwaniem więzi z Europą Wschodnią
 poparcie ekonomiczne USA dla Europy w postaci planu Marshalla
Motywy polityczne
 osłabienie idei socjalistycznych w Europie […]

ZAGRANICZNA I MIĘDZYANRODOWA POLITYKA EKONOMICZNA –

ZAGRANICZNA I MIĘDZYANRODOWA POLITYKA EKONOMICZNA –
Zagraniczna polityka ekonomiczna (z punktu widzenia 1 kraju) działalność danego kraju w zakresie kształtowania jego stosunków gospodarczych z zagranicą (państwo określa cele i narzędzia).
Składają się na nią 3 elementy:
- wymiana towarów
- wymiana usług
- obroty kapitałowe
Międzynarodowa polityka ekonomiczna – z punktu widzenia kilku krajów.
Polityka handlowa jest jednym z elementów zagranicznej polityki ekonomicznej dotyczy […]

TENDENCJE W ŚWIATOWYM HANDLU TOWAROWYM

TENDENCJE W ŚWIATOWYM HANDLU TOWAROWYM
1. w światowym handlu dominują artykuły przemysłowe, a ich udział wzrastał w ciągu ostatnich 50 lat - ok.76%
2. udział surowców w światowym handlu kształtuje się na poziomie 9-11%, udział ten jest stały z wyjątkiem kryzysu naftowego
3. udział artykułów rolnych w światowym handlu mieści się 9-10%, w ciągu ostatnich 50 lat obserwujemy spadek
 najwięksi eksporterzy są […]

TERMS OF TRADE (relacje cen)

TERMS OF TRADE (relacje cen)
- relacje zmian cen dóbr surowcowo-rolnych do zmian cen towarów przemysłowych w danym czasie (towarowe terms of trade)
Nominalne (cenowe) terms of trade – relacja zmian cen dóbr eksportowych do zmian cen dóbr importowanych przez dany kraj.
Korzystne:
1. gdy cen dóbr eksportowanych rosną, a ceny dóbr importowanych maleją
2. ceny dóbr eksportowanych rosną, a importowanych nie zmieniają […]

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH

RYNEK DÓBR INWESTYCYJNYCH
- rynek geograficznie skoncentrowany
- ograniczona liczba nabywców
- duża wartość jednostkowa zakupów
- niska częstotliwość zakupów
- krótkie kanały dystrybucji
- znaczenie parametrów technicznych
- decyzje o zakupie podejmuje grupa ludzi
Czynniki kształtujące podaż dóbr inwestycyjnych
- wysoki stopień koncentracji i monopolizacji produkcji
- rozwój wewnątrzgałęziowej specjalizacji produkcji (korporacje)
- wymagania jakościowe (nakłady na badania)
- konieczność modernizacji sprzętu tworzy podaż maszyn zużytych moralnie
- nowe formy zbytu (leasing)
Czynniki kształtujące popyt na dobra inwestycyjne:
1. czynniki ilościowe
- makroekonomiczne: poziom […]

RYNEK TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH

RYNEK TOWARÓW KONSUMPCYJNYCH
 trwałe dobra materialne
 nietrwałe dobra
Cechy charakterystyczne rynku towarów konsumpcyjnych:
- istotna część światowych obrotów handlowych
- w imporcie i eksporcie dominują kraje wysoko rozwinięte
- brak specjalizacji w produkcji
Rynki krajowe
- duża liczba nabywców (masowy popyt)
- koncentracja nabywców w ośrodkach geograficznych
- zmiany miejsc popytu, przesuwanie się nabywców
- duży wpływ czynników emocjonalnych na zakupy
- indywidualizacja popytu
Czynniki kształtujące podaż na dobra konsumpcyjne
- duże rozproszenie produkcji
- brak specjalizacji między krajami
- duża konkurencja […]

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM

KSZTAŁTOWANIE SIĘ CEN W HANDLU MIĘDZYNARODOWYM
Cena światowa wartość towaru ukształtowana na rynku międzynarodowym wyrażona w pieniądzu międzynarodowym.
Czynniki określające poziom ceny światowej:
- popyt i podaż w ujęciu globalnym
- powiązania między krajami
- stopień kartelizacji rynku poszczególnych produktów (np. OPEC, „ceny transferowe” korporacji; 30-40% handlu międzynarodowego to obrót między filiami korporacji)
- polityka poszczególnych państw lub grup państw (np. polityka rolna UE)
- brak cen […]

PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ

PRZEMIANY W STRUKTURZE SPOŁECZNO-EKONOMICZNEJ WSPÓŁCZESNEJ GOSPODARKI ŚWIATOWEJ
Gospodarka światowa zbiorowość podmiotów bezpośrednio lub pośrednio zajmujących się działalnością gospodarczą wzajemnie powiązanych w system międzynarodowych stosunków ekonomicznych.
Podmioty:
- przedsiębiorstwa krajowe
- przedsiębiorstwa międzynarodowe
- gospodarki narodowe
- ugrupowania integracyjne
- międzynarodowe organizacje gospodarcze
Powiązania między podmiotami:
- kooperacja
- powiązania technologiczne
- związki finansowo-kredytowe i kapitałowe
- powiązania handlowe (import, eksport)
- powiązania instytucjonalne
Przedsiębiorstwa krajowe stają się podmiotami gospodarki światowej jeśli utrzymują międzynarodowe stosunki ekonomiczne, powiązania:
- handlowe: import, eksport
- produkcyjne: kooperacja
- technologiczne: […]

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to:

Międzynarodowe stosunki gospodarcze to:
1. Regionalna integracja gospodarcza
2. Handel międzynarodowy
- międzynarodowa wymiana towarów i usług
- handel zagraniczny
3. Międzynarodowe przepływy czynników produkcji
- międzynarodowe przepływy kapitałów
- międzynarodowe przepływy siły roboczej
- przepływy wiedzy naukowo-technicznej w sferze międzynarodowej
4. Międzynarodowe stosunki walutowe
5. Bilans płatniczy i międzynarodowa równowaga płatnicza
6. Zagraniczna i międzynarodowa polityka ekonomiczna
7. Problemy globalne

PARADYGMAT INTERPRETACYJNY – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA

PARADYGMAT INTERPRETACYJNY – PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA
Paradygmat interpretacyjny – w obrębie paradygmatu interpretacyjnego nacisk nałożony jest na odkrycie metod, za pomocą których ludzie nie dopuszczają do załamania się przyjętych wcześniej wizji porządku społecznego (tzw. interakcje zwrotne). Porządek społeczny w tym ujęciu nie jest czymś gotowym, lub danym z zewnątrz, lecz jest konstruowany i podtrzymywany przez każdy podmiot […]