Porównanie szkoły klasycznej z historyczną - HISTORIA MYŚLI EKONOMICZNEJ

Porównanie szkoły klasycznej z historyczną

SZKOŁA KLASYCZNA
Metoda badań – preferowali metodę dedukcji czyli rozumowania apriori (od ogółu do szczegółu) w oparciu o przyjęte hipotezy metodologiczne, którymi były człowiek ekonomiczny, wolna konkurencja
Punktem wyjścia rozważań – była jednostka gospodarująca. Jest to wyrazem indywidualizmu metodologicznego
Ekonomia – jest nauką o prawach, które rządzą gospodarką, jest nauką teoretyczną o uniwersalnym charakterze
Prawa ekonomiczne – mają charakter uniwersalny tzn. obowiązują w każdym systemie

Polityka gospodarcza – zwolennicy liberalizmu ekonomicznego i wolnego handlu

SZKOŁA HISTORYCZNA

Metoda badań – preferowała metodę indukcji czyli badań empirycznych, źródłowych od szczegółu do ogółu

Punktem wyjścia rozważań – był naród, klasy, grupy społeczne. Jest to wyrazem holizmu metodologicznego

Ekonomia – jest nauką o gospodarstwie narodowym

Prawa ekonomiczne – mają charakter relatywny, historyczny. Mają ograniczenia historyczno – czasowe tzn. działają w określonych warunkach społeczno – gospodarczych
Polityka ekonomiczna – zwolennicy ingerencji państwa i ochrony celnej

Obie szkoły miały po części rację ponieważ w badaniach naukowych trzeba posługiwać się zarówno metodą indukcji, która prowadzi do sformułowania praw i teorii, i metodą dedukcji, która umożliwia wykorzystanie poznanych prawidłowości do formułowania i realizacji programów gospodarczych.
Wyróżniamy dwojakiego rodzaju prawa ekonomiczne:
1. Prawa uniwersalne, które działają w każdym systemie społeczno – gospodarczym, jak np. prawo malejącej produkcyjności czynników produkcji
2. Prawa historyczne, które działają jedynie w określonych warunkach społeczno – gospodarczych, jak np. prawo popytu i podaży, które działa w warunkach wolnej konkurencji
Prawo malejącej produkcji czynników produkcji – mówi o ograniczonej możliwości zastępowania jednych czynników prze drugie

Comments are closed.