PRZEPŁYW SIŁY ROBOCZEJ W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

PRZEPŁYW SIŁY ROBOCZEJ W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

Definicja ONZ
Migracja – zmiana miejsca pobytu i zamieszkania na okres nie krótszy niż 1 rok.

Przyczyny migracji:
- ekonomiczne (uzyskanie wyższej płacy)
- polityczne
- religijne
- ideologiczne
- rasowe

Przyczyny migracji ekonomiczne:
- mały ruch przygraniczny
- migracja okresowa na z góry określony czas
- wyjazdy sezonowe (kontrakty np. budowlane)
- wyjazdy na stałe

Bariery migracji:
- administracyjne (związane z polityką imigracyjną kraju)
- kulturowe (konieczność wejścia w inny krąg kulturowy, niechęć i wrogość wobec imigrantów)
- bariera języka
- przeszkody formalne (trudności z uznawaniem dyplomów i uprawnień)
- bariera finansowa

Skutki przepływu ludności:
dla kraju imigracji (do którego przyjeżdżają)
 młodzi, zdolni do pracy
 nie ponosi kosztów
 mogę zapełnić lukę na rynku pracy
 konieczność przystosowania imigrantów do życia w innym kraju
 możliwość wzrostu bezrobocia
 wzrost przestępczości
dla kraju emigracji
 zmniejszenie bezrobocia
 napływ części zarobków emigrantów
 podniesienie poziomu życia rodzin emigrantów
 poprawa bilansu płatniczego
 drenaż mózgów (utrata najlepiej wykształconych, najbardziej przedsiębiorczych jednostek)

Comments are closed.