PRZEPŁYW TECHNOLOGII W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

PRZEPŁYW TECHNOLOGII W SKALI MIĘDZYNARODOWEJ

Przenoszenie dorobku intelektualnego powstałego w wyniku prowadzonych w różnych krajach badań i doświadczeń zgromadzonych w toku procesów produkcyjnych, działań marketingowych, usług posprzedażowych.

 szybki rozwój wymiany technologii po II wojnie światowej
 przyspieszenie tempa rozwoju postępu technicznego
 rosnące koszty badań naukowych
 MPP w dziedzinie przygotowania i eksportu innowacji

Globalizacja technologii – nieuchronne efekty negatywne
 powszechny dostęp do wiedzy (Internet, źródła biblioteczne)
 zakres dostępnych informacji (konstrukcja bomby atomowej)
 czarny rynek technologii
 wykorzystanie wiedzy (terroryzm, łamanie praw autorskich)
 kwestia kontroli obiegu informacji

Formy transferu technologii
 migracja ludzi
 import towarów
 współpraca produkcyjna
 zakup licencji
 wymiana dokumentacji
 świadczenie usług technicznych
 consulting
 kształcenie kadr
 nieoficjalne kontakty specjalistów
 leasing
 dostawy kompletnych obiektów przemysłowych
Kanały transferu
1. stopień wyspecjalizowania
 wyspecjalizowane
 niewyspecjalizowane
2. rodzaj przenoszonej wiedzy
 kanały wiedzy ogólnej (np. konferencje)
 kanały wiedzy szczegółowej (np. obrót licencjami)
3. rodzaje nośników wiedzy
 ludzie
 rzeczy (transfer nieprzedmiotowy i uprzedmiotowiony0
4. ekonomiczne cechy transferu
 odpłatny
 nieodpłatny

Wiedza techniczna wiedza o tym jak efektywnie stosować określone środki do osiągnięcia pewnych celów. Za jej pomocą można w sposób bezpośredni lub po jej przetworzeniu wywołać zmiany w środowisku materialnym lub społecznym.

Wiedza ogólna wymaga przetwarzania, uzupełniania aby można ją było wykorzystać.

Wiedza szczegółowa dotyczy ściśle określonych produktów lub procesów produkcji. Nadaje się do bezpośredniego zastosowania lub wymaga uzupełnienia i przetwarzania.

Międzynarodowa operacja licencyjna zezwolenie udzielone przez nadawcę z jednego kraju odbiorcy w innym kraju na korzystanie ze ściśle określonej szczegółowej wiedzy technicznej oraz przekazanie tej wiedzy.

Licencja może obejmować
 opatentowane wynalazki
 wzory użytkowe
 marki handlowe
 projekt racjonalizatorski
 montaż produktu handlowego

Know-how informacje o sposobie produkcji nie objęte patentami i umowami licencyjnymi, ponieważ nie mają charakteru wynalazczego. Dotyczą zawartości poszczególnych składników w produkcie, sposobów łączenia poszczególnych elementów w całość, metod związanych z jej opatentowanymi procesami i wyrobami niezbędnych do ich wdrożenia lub wykorzystania.

Comments are closed.