WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE

WALUTA MIĘDZYNARODOWA I MIĘDZYNARODOWE SYSTEMY WALUTOWE

Waluta międzynarodowa wszystkie rodzaje pieniądza powszechnie i w długim czasie uznawanego we wzajemnych rozliczeniach przez kraje trzecie, z których żaden nie jest jego emitentem i pełniącego w nich funkcję miernika wartości i środka płatniczego.

Warunki osiągania statusu waluty międzynarodowej przez waluty narodowe
 udział emitenta w obrotach handlu światowego
 udział emitenta w międzynarodowych obrotach kapitałowych
 podaż waluty dla zagranicy (podaż netto)
 ustabilizowana wartość waluty
 istnienie form instytucjonalnych ułatwiających pełnienie przez daną walutę funkcji waluty międzynarodowej (sieć bankowa, rynek pieniężny i kapitałowy)

Funkcje walut międzynarodowych
 miernik wartości (w nich wyrażone są ceny wymienianych towarów, służą porównywaniu cen towarów importowanych i eksportowanych)
 środek płatniczy ( środek rozliczania zobowiązań)
 środek gromadzenia rezerw

Kurs walutowy wartość waluty narodowej wyrażona w wartości waluty obcej.

Rodzaje kursów walut:
1. według sposobu ustalania
 urzędowe (określone przez BC)
 prywatne (oparte na faktycznie dokonywanych transakcjach)
2. według stopnia ingerencji państwa w kształtowanie się kursu walut
 kurs wolnorynkowy (wyznaczany jedynie przez rynek)
 kursy wymagające określonej ingerencji walutowej państwa
 kursy wymagające interwencji walutowej i stosowania innych środków polityki gospodarczej
3. według amplitudy wahań
 kurs zmienny
 kurs stały (może się zmieniać w ściśle określonych granicach)
 kurs sztywny (nie ulega żadnym zmianom)
4. według liczebności kursów
 system kursu jednolitego
 dualnego
 zróżnicowanego

Funkcje kursu walutowego
1. informacyjna
 bezpłatna informacja dla eksporterów, importerów, producentów, inwestorów, organów państwowych ułatwiająca planowanie i zarządzanie
 umożliwi ustalenie należności i zobowiązań zagranicznych w pieniądzu krajowym
2. cenotwórcza
 przenoszenie zagranicznego układu cen na układ cen krajów przez możliwość porównania cen towarów krajowych z cenami towarów zagranicznych
 kurs walutowy wpływa na koszt wytwarzania
Czynniki wpływające na kurs walut:
1. ekonomiczne
 podaż i popyt na waluty obce na krajowym rynku walutowym
 polityka walutowa i pieniężno-kredytowa (restrykcyjna lub ekspansywna)
2. polityczne
 napięcia polityczne w kraju
 zaostrzenie sytuacji międzynarodowej
 występowanie konfliktów regionalnych
3. psychologiczne (optymistyczne lub pesymistyczne przewidywania rozwoju koniunktury i gospodarki w danym kraju przez międzynarodowe koła gospodarcze i finansowe)
4. spekulacyjne (gra na zwłokę lub zniżkę kursów walut na rynkach walutowych)

Polityka kursu walutowego zmierza do ustalenia i zapewnienia optymalnego poziomu kursu walutowego z punktu widzenia bilansu płatniczego i gospodarki wewnętrznej.
Dewaluacja jednorazowa obniżka kursu walutowego będąca efektem decyzji państwowej.
Rewaluacja jednorazowa podwyżka kursu walutowego będąca efektem decyzji państwa.
Deprecjacja proces obniżania się kursu walutowego (utrata siły nabywczej pieniądza) – państwo nie ingeruje.
Aprecjacja proces wzrostu kursu walutowego (wzrost siły nabywczej pieniądza) – państwo nie ingeruje

System waluty złotej
1. od połowy XIX w. do wybuchu I wojny światowej
2. waluta międzynarodowa i pieniądz światowy to złoto
3. ekonomizacja złota – zamienianie złota na banknoty i monety, które są w pełni wymienialne
4. stałe, a nawet sztywne kursy walutowe

System waluty sztabowo-złoty
1. okres międzywojenny
2. pieniądz narodowy można wymienić na sztabę złota tylko duże ilości bankowe

System waluty dewizowo-złoty
1. wymiana na walutę kraju, który ma system sztabowo-złoty, a potem na złoto
2. okres międzynarodowy

System z Bretton Woods
1. od 1944 do 60/70-tych lat
2. dominująca pozycja USD i złota
3. stałe kursy walutowe (amplituda wahań  1%)
4. 15 sierpień 1971 zawieszenie wymienialności na złoto

Współczesny międzynarodowy system walutowy
1. początek lat 70-tych
2. płynne kursy walut
3. zniesienie oficjalnej ceny złota i związków między jakąkolwiek walutą i złotem
4. wielość źródeł płynności narodowej

Comments are closed.