Wykorzystując model krzywej transformacji omów prawidłowości ekonomiczne rządzące alokacją zasobów rozpatrywaną z punktu widzenia wytwarzania dóbr inwestycyjnych i komsumpcyjnych w danym układzie gospodarczym.

Wykorzystując model krzywej transformacji omów prawidłowości ekonomiczne rządzące alokacją zasobów rozpatrywaną z punktu widzenia wytwarzania dóbr inwestycyjnych i komsumpcyjnych w danym układzie gospodarczym.
Ograniczoność zasobów jakimi dysponujemy stwarza konieczność dokonywania wyborów. Każdemu wyborowi towarzyszą dwa efekty: korzyści i koszty. Zarówno dobra inwestycyjne jak i konsumpcyjne uzyskiwane są jakimś kosztem W przypadku dóbr inwestycyjnych kosztem tynf jest wartość dóbr konsumpcyjnych z uzyskania których rezygnujemy. Przyszłe możliwości produkcyjne kraju zleżą od tego, w jakich proporcjach będą wytwarzane dobra konsumpcyjne lub inwestycyjne. Im dany kraj wytwarza więcej dóbr inwestycyjnych, tym jego krzywa możliwości produkcyjnych przesuwa się w prawo. przy danych zasobach czynników produkcji zwiększanie produkcji dóbr inwestycyjnych I- ‘ może odbyć się tylko kasztem zmniejszenia produkcji dóbr konsumpcyjnych K_1. Alternatywny koszt zwiększenia nakładów inwestycyjnych jest mierzony wartością utraconej konsumpcji. Istnieje sprzeczność między wzrostem inwestycji a wzrostem konsumpcji w krótkim czasie. W długim czasie ta sprzeczność nie występuje, gdyż wzrost produkcji dóbr inwestycyjnych przyczynia się do wzrostu zdolności produkcji gospodarki i tym samym do wzrostu produkcji dóbr konsumpcyjnych. Inwestycje stanowią materialne i techniczne warunki wzrostu konsumpcji w przyszłości. Rezygnacja z pewnej ilości dóbr konsumpcyjnych zwiększa możliwości inwestycyjne - co w długim okresie czasu przyczynia się do przesunięcia na wyżej położoną krzywą K_2I_2 Lub dalej K_3I_3. W warunkach rozwoju gospodarczego łatwiej jest zwiększyć nakłady inwestycyjne i konsumpcyjne, łatwiej jest rozwiązać sprzeczności między bieżącymi potrzebami konsumpcyjnymi społeczeństwa a wymaganym wzrostem gospodarczym Przejście gospodarki na wyżej położoną krzywą możliwości produkcyjnych może także spowodować napływ obcego kapitału w formie inwestycji bezpośrednich lub w formie kredytów przeznaczonych na zwiększenie inwestycji

Comments are closed.