Czynniki drugiej grupy – oddziałujące na popyt lub podaż lub na to i na to:

Czynniki drugiej grupy – oddziałujące na popyt lub podaż lub na to i na to:
1. Czynniki zasobowe
- podaż w sferze nieruchomości – jeśli podchodzimy do tego, że podażą są wszystkie zasoby, to tak jakbyśmy przyjęli, że przedmiotem obrotu są wszystkie nieruchomości, a to nie prawda. Jeśli więc chodzi o podaż nieruchomości mamy sytuację niedoboru podaży względem wielkości popytu.
- dostępność do zasobów nieruchomości gruntowych – jest to pewien czynnik wynikający z przesłanek prawnych związanych z własności i współwłasnością
- stan i rozwój wykonawstwa budowlanego – chodzi tu o sieć wykonawstwa oraz jego elastyczność dostosowania się do potrzeb rynkowych.
- dochody społeczeństwa – a dokładnie zasoby pieniężne ludności
- konkurencja innych opcji inwestycyjnych – 5 opcji inwestowania mówiąc o inwestycjach w mikroskali (indywidualni inwestorzy, wiodącym kierunkiem przy wyborze opcji jest ryzyko inwestowania)
* inwestowanie w nowy rzeczowy majątek – zakup składników rzeczowych z istniejących zasobów, zakup przedsiębiorstw lub ich części
* inwestowanie o charakterze finansowym – zakup papierów wartościowych, akcji, obligacji, papierów w innych przedsiębiorstwach
* zakup wartości niematerialnych i prawnych
* inwestowanie w kapitał ludzki
* zakup złota, biżuterii, dzieł sztuki, numizmatów itp.
2. Czynniki demograficzne
- wielkość i struktura ludności
- ilość i struktura gospodarstw domowych
- migracje – wewnętrzne i zewnętrzne
- skala i struktura zatrudniania – pochodną tego są dochody ludności, a z drugiej strony ma ona wpływ na kształtowanie zapotrzebowania w ujęciu strukturalnym na nieruchomości i standard tych nieruchomości
- bezrobocie
3. Czynniki ekonomiczne
- inflacja – jest dwukierunkowym czynnikiem, bo z jednej strony może wpływać na wzrost popytu na nieruchomości, ale również poprzez płace wpływa na ograniczenie tego rynku przez utratę realnej wartości pieniądza, wzrosty cen towarów konkurencyjnych
- koniunktura gospodarcza – istnieje pewna zależność między PKB, a rozwojem rynku; zatem poprzez rozmiary PKB z jednej strony istnieją większe możliwości w zakresie świadczenia podaży, a także popytu
- aktywność danego rynku nieruchomości – zróżnicowanie w jego rozwoju może wynikać z jego zróżnicowanej aktywności; o tej aktywności w szerokim zakresie przesądzają instytucje na rynku nieruchomości – banki, dostępność do środków finansowych, dostępność do instytucji związanych z administracją terenową, kataster itp., a więc obsługa rynku nieruchomości
- podział administracyjny kraju
4. Czynniki instrumentalne
- usawodawstwo – ma ogromne znaczenie, bowiem wszystkie te instrumenty, które wiążą się z większą lub mniejszą skalą decydowania o własności mają wpływ na zmiany na rynku
- ceny i opłaty – opłaty związane z funkcjonowaniem instytucji rynku nieruchomości
- czynsze
- ubezpieczenia
- problem opodatkowania nieruchomości – w pełnym cyklu żywotności nieruchomości

Comments are closed.