czynniki kształtując indywidualną podaż przedsiębiorstwa oraz definicja funkcji produkcji.

czynniki kształtując indywidualną podaż przedsiębiorstwa oraz definicja funkcji produkcji.
Rozmiary produkcji danego przedsiębiorstwa zależą od wielu czynników ekonomicznych i technicznych. Czynniki ekonomiczne zależne są od sytuacji finansowej przedsiębiorcy, czyli od kapitałów, jakimi on rozporządza i jakie może wybyć; czynniki czynniki techniczne związane są z typem produkcji, który po części wyznacza najdogodniejsze rozmiary przedsiębiorstwa.
Do prowadzenia działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa potrzebne są określone zasoby produkcyjne, a mianowicie: praca ( stanowiąca produkcyjne wykorzystanie siły roboczej), środki pracy i przedmioty pracy oraz technologia, czyli wiedza o tym, jak zasoby mogą być łączone w produkcyjny sposób. Czynniki produkcji możemy podzielić na stałe i zmienne. To, czy dany czynnik uważamy za stały czy zmienny. zależy od długości rozpatrywanego okresu. W krótkich okresach tylko niektóre czynniki mogą ulec zmianie, natomiast w okresach długich wszystkie czynniki mogą być zmienione.Rozmiary produkcji są ograniczone ilością czynników produkcji, ponieważ właśnie czynniki produkcji składają się na jej wytworzenie. Na rozmiary produkcji mają wpływ: • wielkość i struktura aparatu wytwórczego,• rozmiary i struktura zatrudnienia oraz kwalifikacje pracowników, • struktura maszyno chłonności • pracochłonność poszczególnych wyrobów.
Wielkość produkcji o określonej strukturze asortymentowej, którą przedsiębiorstwo może wytworzyć w danym czasie, przy danych zasobach produkcyjnych i przy ustalonych metodach wytwarzania, nazywa się zdolnością produkcyjną. Produkcja jest funkcją zużycia czynników produkcji, co nosi nazwę funkcji produkcji. FUNKCJA produkcji przedstawia zależność między wielkością zużytych czynników a osiągniętym efektem w postaci wytworzonej produkcji. Matematyczną funkcje produkcji przedstawiamy następująco:
p= F ( X1 X2 X3 … XN)
gdzie:
p. - wielkość produkcji {ujęta wartościowo),
x1,…,xn - wielkość poniesionych nakładów poszczególnych czynników wytwórczych (także ujęta wartościowo).
Różnorodność procesów produkcyjnych decyduje o różnorodności wyrażających je funkcji produkcji. To, jaki rodzaj funkcji produkcji lepiej odzwierciedla związki między produkcją a nakładami czynników wytwórczych, zależy przede wszystkim od rodzaju zależności Technologiczno -ekonomicznych w przedsiębiorstwach.
Wśród dużej liczby spotykanych w literaturze ekonomicznej postaci analitycznych funkcji produkcji najczęściej wykorzystywana jest funkcja potęgowa Cooba -Douglasa. W klasycznej postaci funkcja ta zapisywana jest następująco:
Y= AK x L gdzie:
Y - wielkość produkcji,
K - wielkość zaangażowania kapitału,
L - zatrudniona siła robocza (wielkość nakładów pracy),
Aa -parametry oszacowane na podstawie materiale statystycznego.
Parametry te mierzą wpływ, jaki na wielkość produkcji wywieraj odpowiednio: majątek produkcyjny (K) oraz praca (L), czyli jaki procent przyrostu produkcji przypada na 1% przyrostu danego czynnika wytwórczego

Comments are closed.