CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE MPP - międzynarodowy podział pracy

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE MPP:
Wewnętrzne:
▪ warunki naturalne: położenie, klimat, zasoby, gleby, ludność i jej kwalifikacje,
▪ poziom rozwoju gospodarczego, ukształtowanie historyczne, możliwości inwestycyjne, zasoby kapitałowe,
▪ postęp techniczny i innowacyjny,
▪ czynnik systemowy model funkcjonowania gospodarki zasady konkurencji,
▪ czynniki pozaekonomiczne, zdarzenia nieprzewidywalne, wojny, klęski.
Zewnętrzne:
▪ Wzajemne oddziaływanie krajów o różnym poziomie rozwoju, odmiennym potencjale ekonomicznym i demograficznym, różnych systemach społeczno-gospodarczych, odmiennej kulturze i tradycji. Przekształcenie struktur społeczno-gospodarczych, inna hierarchia celów, nowe rozwiązania organizacyjne i techniczne, przejmowanie wzorców postępowania.

Comments are closed.