Czynniki związane z inwestorem (podmiotem rynku nieruchomości)

Czynniki związane z inwestorem (podmiotem rynku nieruchomości) – czynniki związane z satysfakcją; funkcje związane z opodatkowaniem, katastrem:
1. Czynniki makroekonomiczne – o charakterze zewnętrznym dla podmiotów podejmujących decyzje inwestycyjne; z jednej strony związane są z centrum gospodarczym i instrumentarium i czynniki makro pochodzące od innych podmiotów, które stanowią konkurencję.
- Informacyjne (informujące) – są to czynniki które wpływają na procesy decyzyjne poprzez informacje charakteryzujące stan rynku oraz otoczenie tego rynku. Informacje dotyczące skali podaży, popytu, dostępności kapitału, związane z kierunkami inwestowania, produktywnością nieruchomości, a także informacje odnoszące się do produktywności kapitału lokowanego w inną działalność gospodarczą niż nieruchomości. Czynniki te są rozpoznawane zarówno przez podmioty rynku nieruchomości jaki i podmioty obsługujące ten rynek, a także instytucje mające charakter podmiotu
- Dyrektywne – te które są związane instrumentarium prawno – ekonomicznym, a wykorzystywane przez centrum gospodarcze jako interwencjonizm państwowy. Problem cen, czynszów dzierżawnych, wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień w procesach inwestycyjno – nieruchomościowych. Ilość tych instrumentów wraz z rozwojem tego rynku maleje.
- Motywujące – te które tworzą warunki dla realizacji określonych celów w sferze inwestycyjno – nieruchomościowej, motywujące do realizacji celów możliwych do osiągnięcia poprzez gospodarowanie i obrót nieruchomościami.
2. Czynniki mikroekonomiczne – określane jako wewnętrzne, bezpośrednio związane z podejmowaniem decyzji inwestycyjnych w sferze nieruchomości, budownictwa, określane jako motywatory i ograniczenia:
- Motywatory o charakterze obiektywnym – zaliczamy tu:
* potrzeby – te motywatory które wiążą się z podstawową trzecią funkcją nieruchomości.
* korzyści – płynące z zagospodarowania nieruchomości, przy czym chodzi przede wszystkim o motywator wymierny czyli zysk, a cel inwestycyjny to maksymalizacja dochodów i minimalizacja ryzyka
- oszczędności poprzez nieruchomości – tu jako cel inwestycyjny wymienić należy gromadzenie majątku i maksymalizację bogactwa rozumianego jako oszczędności zlokalizowane w rzeczowych składnikach majątku ujętego w różnych rodzajach nieruchomości.
- Motywatory o charakterze subiektywnym – zaliczamy tu zabezpieczenie przed inflacją i ochronę siły nabywczej pieniądza. Należy zaznaczyć, że niezależnie od tego, że są związane bezpośrednio z podmiotami związanymi ze sferą nieruchomości to chodzi tu przede wszystkim o motywatory które wiążą się z celami, zwłaszcza o charakterze niewymiernym (komfort, prestiż, poczucie satysfakcji, spełnienia się, umiejętność podejmowania decyzji, a w odniesieniu do nieruchomości – zabezpieczenie przyszłości, czyli gwarancja dla rodziny)
- Ograniczenia o charakterze obiektywnym
* finansowe – problem zamożności, skali oszczędności, skali dochodów
* ekonomiczne – ryzyko alternatywnych inwestycji, oczekiwanie co do przyszłych dochodów, uwarunkowania lokalizacyjne nieruchomości itp.
* wszystko co wiąże się z ryzykiem –oczekiwania i preferencje co do możliwości wypracowania zysku, co do ryzyka jego uzyskania, związane z decyzjami strategicznymi, czyli inwestowanie w przyszłych okresach czasu w nieruchomości.
- Ograniczenia o charakterze subiektywnym (osobiste) – np. preferowany rodzaj i poziom ryzyka, preferencje co do lokalizacji danej działalności gospodarczej i związanej z tym rodzajem działalności lokalizacją inwestycji nieruchomościowej, aktywność i zdolności wykonawcze inwestujących w nieruchomości, preferowany rodzaj pracy, odpoczynku, wiek, zdrowie, aktywność życiowa itp.

Comments are closed.