Dobry kontrakt outsourcingowy - podstawą sukcesu projektu

Dobry kontrakt outsourcingowy - podstawą sukcesu projektu

Można wyróżnić kilka czynników, które mają wpływ na efektywność realizacji kontraktu outsourcingowego:

1. Wybór Partnera outsourcingowego

Dokonując wyboru partnera outsourcingowego firmy powinny zwracać uwagę na wysokie kwalifikacje, umiejętności, doświadczenie, skalę działania, wypracowaną przez partnera outsourcingowego metodologię świadczenia usług, jak również możliwość finansowania projektów przez outsourcera.

2. Określenie założeń kontraktu

Podstawą sukcesu projektu outsourcingowego jest określenie i wzajemne zrozumienie podstawowych założeń kontraktu oraz zdefiniowanie miar oceny skuteczności projektu. Miary zależą od rodzaju kontraktu outsourcingowego, jego przedmiotu i sposobu realizacji. Zbyt ogólna prezentacja celów może prowadzić do obustronnych nieporozumień i frustracji.

3. Definicja obszarów objętych outsourcingiem

Zakres kontraktu outsourcingowego musi być precyzyjnie zdefiniowany wraz z określeniem obszarów, jakich dotyczy.

4. Komunikacja wewnętrzna

Kolejnym ważnym zagadnieniem jest zbudowanie odpowiedniej komunikacji wewnątrz firmy skierowanej do pracowników bezpośrednio i pośrednio biorących udział w projekcie outsourcingowym. Zaniedbanie tej czynności może doprowadzić do niezrozumienia przez pracowników, przedmiotu outsourcingu, wywołania wewnętrznych niepokojów, a także błędnych oszacowań zasobów wiedzy, doświadczeń i kompetencji wewnątrz zespołu.

5. Jak zarządzać kontraktem?

Istnieje kilka teorii związanych z poziomami zarządzania kontraktem outsourcingowym od strony klienta. Do najczęściej wykorzystywanych w praktyce należy model opisujący trzy poziomy kadry zarządzającej.

Na najwyższym poziomie powinien znajdować się manager do spraw outsourcingu, który jest odpowiedzialny za całość kontraktu. To on dobiera pozostałych pracowników zaangażowanych w negocjacje i część wykonawczą projektu.

Drugi poziom stanowią osoby biorące udział w negocjowaniu warunków kontraktu. Po wdrożeniu kontraktu grupa ta spotyka się cyklicznie, analizuje sposób realizacji warunków wynikających z kontraktu i czynnie uczestniczy w rozwiązywaniu ewentualnych problemów biznesowych.

Trzeci poziom to managerowie funkcjonalni odpowiedzialni za operacyjną (techniczną) część kontraktu. Jest to grupa odpowiadająca za wybrane obszary działalności outsourcingowej.

Comments are closed.