dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołane wprowadzeniem ceny maksymalnej i minimalnej.

dostosowania rynkowe wywołane ingerencją państwa wywołane wprowadzeniem ceny maksymalnej i minimalnej.
W gospodarce zdarzaja się takie dobra. które wytwarzane są w ograniczonych ilościach w stosunku do popytu i nawet w dłuższym okresie nie ma możliwości znacznego zwiększenia ich podaży. Dobra te spełniają jednak ważną rolę w życiu pewnej kategorii konsumentów, np. mieszkania komunalne dla najbiedniejszych rodzin Wówczas interes publiczny wymaga, aby na mieszkania te ustalona została centa maksymalna. Cenie maksymalnej regulowanej przez państwo towarzyszy zjawisko niedoboru podaży w stosunku do popytu.
Wyznaczanie ceny maksymalnej.
U dostępie do mieszkania decyduje nie cena rynkowa, lecz kryteria pozarynkowe oparte na stopniu pilności podstawowej potrzeby społecznej. Wprowadza się wówczas określone kryteria racjonowania dobra rzadkiego.Stosowanie cen maksymalnych. Leżących poniżej punktu równowagi rynkowej, nie byłoby uzasadniane na szerszą skalę w odniesieniu do innych dóbr. Rynek regulowany przez państwo może mieć uzasadnienie w szczególnych sytuacjach. np. w czasie wojny lub wielkich klęsk gospodarczych. W normalnych warunkach gospodarczych może mieć zastosowanie jedynie w odniesieniu da nielicznych produktów lub usług, gdy występuje ważny interes społeczny. podobnie w uzasadnianych przypadkach może być zastosowana cena minimalna. Podczas gdy cena maksymalna leży poniżej punktu równowagi rynkowej wyznaczonego przez mechanizm wolnej . konkurencji to cena ninimalna leży powyżej punktu równowagi rynkowej.

Comments are closed.