I i II prawo GOSSENA

I i II prawo GOSSENA
1.) - prawo malejącej użyteczności krańcowej. Użyteczność krańcowa kolejnych jednostek konsumowanego dobra lub usługi nie jest jednakowa. Na podstawie badań stwierdzono że z reguły użyteczność kolejnych jednostek zużywanego w określonym czasie dobra lub usługi jest coraz mniejsza. Spadek użyteczności niekoniecznie toast następować już od drugiej jednostki (czasem kilka pierwszych jednostek może mieć jednakową użyteczność lub nawet może ona wzrastać), ale wcześniej czy później musi on nastąpić Prawidłowość tą nazwano prawem malejącej użyteczności krańcowej.
2.) -mówi że możliwa jest wymiana dwóch dóbr i będzie trwała do tego momentu dopóki przynajmniej z jednego z produktów wymieniających nie dojdzie do zrównania użyteczności krańcowej, W obrębie jednego produktu, którego model konsumpcji wywołane regeneracją z jednego dobra będzie kompensował wzrost konsumpcji dobra drugiego.

Comments are closed.