Izba Skarbowa

Izba Skarbowa – izby skarbowe realizują politykę podatkową państwa w terenie. W interesującym nas zakresie pobierają opłaty skarbowe, które są specyficzną formą opodatkowania czynności prawnych. Umowy sprzedaży nieruchomości obciążone są opłatami o stałej stopie procentowej, naliczanymi od wartości przedmiotu umowy. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, opłaty skarbowe pobierane są przez notariuszy przy zawieraniu kontraktów nieruchomościowych. Pobrane kwoty wraz z kopiami aktów notarialnych przekazywane są przez notariuszy do urzędów skarbowych. Do obowiązków urzędów skarbowych należy kontrola umów notarialnych z punktu widzenia prawidłowości ustalania opłaty skarbowej. Urzędy prowadzą ciągłe obserwacje cen nieruchomości (rozpatrywanych w ujęciu przestrzennym, lokalizacyjnym i rodzajowym nieruchomości) w celu ustalenia średnich cen nieruchomości występujących na danym rynku.
Skutkiem finansowym gospodarowania nieruchomościami i obrotu nimi są różne formy świadczeń podatkowych i opłat. Instytucjami które odpowiadają za owe świadczenia i egzekwują je są Izby Skarbowe i Urzędy Skarbowe, które w związku z tym stają się uczestnikami rynku nieruchomości. Do zakresu działalności Izb Skarbowych należy m.in. nadzór nad pracami Urzędów Skarbowych, weryfikacja bilansów przedsiębiorstw, orzecznictwo w sprawach podatkowych i innych należności budżetowych, karno – skarbowych i administracyjnych egzekucji należności pieniężnych, kontrola podatkowa i dewizowa, dochodzenie w sprawach karno – skarbowych oraz przestępstw na szkodę państwa lub jednostek gospodarki publicznej. Izba Skarbowa jest drugą instancją przy odwoływaniu się podatników od decyzji Urzędów Skarbowych. W związku z obrotem nieruchomościami – zarówno rynkowym jak i pozarynkowym – i ich użytkowaniem pobierane są podatki i opłaty z tytułu przenoszenia praw własności lub władania pomiędzy różnymi podmiotami, są to podatki i opłaty skarbowe od umów najmu lub dzierżawy, podatki od spadków i darowizn, których przedmiotem są nieruchomości.

Comments are closed.