Kataster

Kataster – ewidencja gruntów i budynków; jest to jednolity zbiór informacji dla całego kraju o gruntach, budynkach, ich właściwościach oraz innych osobach które władają nieruchomościami. Typy katastrów: *prawny (jurysdykcyjny), *sądowy, *fiskalny (informacje związane z wartością potrzebne do celów podatkowych), *fizyczny (geodezyjny), wypisy z rejestrów gruntu, ukształtowanie praw, rodzaju budynku właściciel, jakie województwo, jaki obręb, numer księgi wieczystej. Wypisy z katastru wydawane są odpłatnie na żądanie właścicieli bądź innych osób zarządzających nieruchomościami lub innych osób które mają osobowość prawną. Ustawa nakłada obowiązek zgłaszania wszelkich zmian objętych tą ewidencją (notariusz, sąd), termin wynosi 30 dni od uprawnienia, czyli np. zmiana właściciela.
Usystematyzowany spis, rejestr gruntów i budynków zwany katastrem jest aktualizowanym na bieżąco zbiorem informacji o nieruchomościach gruntowych i obiektowych, ich właścicielach oraz innych osobach fizycznych lub prawnych władających tymi nieruchomościami. Składa się on z dwóch zasadniczych części: *ewidencji gruntów i budynków oraz *ewidencji sieci uzbrojenia terenu. Ewidencja gruntów i budynków obejmuje część kartograficzną i opisową. Część kartograficzna to mapy geodezyjno – ewidencyjne, które w formie graficznej określają usytuowanie, kształt, granice i zakres zabudowy nieruchomości. Treść tych map zawiera również punkty i numery osnowy geodezyjnej, granice podziałów administracyjnych oraz położenie urządzeń infrastruktury technicznej. W części opisowej zawarte są informacje dotyczące:
1. Gruntów – ich położenia, granic, powierzchni, rodzajów użytków gruntowych i ich klas gleboznawczych, oznaczenia ksiąg wieczystych lub zbiorów dokumentów, jeżeli zostały założone dla nieruchomości w skład której wchodzą grunty.
2. Budynków – ich położenia, przeznaczenia, funkcji użytkowych i ogólnych danych technicznych. Tu znajdują się także informacje dotyczące ich właściciela, a w przypadku nieruchomości państwowych lub komunalnych – osób fizycznych lub prawnych w których władaniu znajdują się grunty, budynki lub ich części (w tym także adres zamieszkania i siedziba). Ta część ewidencji obejmuje także informacje o ewentualnym wpisie nieruchomości do rejestru zabytków.
Ewidencja uzbrojenia gromadzi informacje o sieci technicznego uzbrojenia terenu i jej zmianach. Sieć uzbrojenia obejmuje wszelkie nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia wodociągowe, kanalizacyjne gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracyjnych, a także budowle podziemne tj. tunele, przejścia, parkingi, zbiorniki itp.
Dane ewidencji gruntów i budynków są niezbędne nie tylko w związku z transakcjami, których przedmiotem są nieruchomości, ale przede wszystkim są podstawą planowania przestrzennego i gospodarczego, wymiaru podatków i świadczeń, wpisów do ksiąg wieczystych i statystyki państwowej. Stan ewidencji gruntów i budynków ma też istotne znaczenie dla bezpieczeństwa rynku nieruchomości.

Comments are closed.