Księga Wieczysta

Księga Wieczysta – urzędowy rejestr prowadzony w celu ujawnienia stanu prawnego nieruchomości. Funkcje – zapewnienie bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Struktura – 4 działy:
1. Oznaczenie nieruchomości oraz wpisy praw związane z nieruchomością.
2. Wpisy dotyczące własności i użytkowania wieczystego.
3. Wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipoteki.
4. Dotyczy wpisy hipotek
Księgi wieczyste prowadzi się dla poszczególnych nieruchomości. Posiadają pewne zasady:
1. Zasada powszechności ksiąg wieczystych.
2. Zasada formalnej jawności.
3. Zasada jawności materialnej ksiąg wieczystych.
4. Zasada systemu realnego ksiąg wieczystych.
5. Zasada rękojmii wiary publicznej.
Bezpieczeństwo rynku nieruchomości, a także relatywna łatwość zawierania na nim transakcji, uwarunkowane są właściwą organizacją i sprawnym funkcjonowaniem instytucji ksiąg wieczystych. Księga wieczysta jest bowiem podstawowym dokumentem służącym zabezpieczeniu własności i obrotu nieruchomościami. Zapis w księdze wieczystej stwierdza stan prawny nieruchomości oraz ewentualne jej obciążenia.
Księga wieczysta składa się z 4 działów:
Dział I – znajduje się tu oznaczenie nieruchomości oraz spis praw związanych z jej własnością. Oznaczenie nieruchomości obejmuje numer nieruchomości, jej położenie (miejscowość, gmina, w miastach – dzielnica, ulica, numer porządkowy), obszar, sposób korzystania, wskazanie części (numer stron) akt księgi wieczystej w której znajduje się wyrys z mapy ewidencyjnej oraz wypis z rejestru gruntów i budynków. Spis praw związanych z własnością dotyczy nieruchomości obiektowych będących współwłasnością i określa udział właściciela lokalu we współwłasności nieruchomości z której lokal ten został wydzielony.
Dział II – zawiera wpisy dotyczące właścicieli nieruchomości i ewentualnie wieczystych użytkowników oraz podstawę jej nabycia tj. tytuł prawny na podstawie którego osoba fizyczna lub prawna stała się właścicielem lub wieczystym dzierżawcą nieruchomości.
Dział III - przeznaczony jest na wpisy wszelkich obciążających nieruchomość lub użytkowanie wieczyste, ograniczonych praw rzeczowych z wyjątkiem hipotek, ograniczeń w rozporządzaniu nieruchomością lub użytkowaniem wieczystym, praw osobistych i roszczeń (z wyjątkiem roszczeń dotyczących hipotek). Przykładem ograniczeń może być sposób użytkowania nieruchomości, służebności gruntowe lub osobiste, prawo do domu w spółdzielni mieszkaniowej, własnościowe prawo do lokalu mieszkaniowego lub użytkowego.
Dział IV – obejmuje wpisy ograniczonego prawa rzeczowego szczególnego rodzaju, a mianowicie hipoteki. Hipoteka to prawo rzeczowe na nieruchomości cudzej (dłużnika), służące do zabezpieczenia określonej wierzytelności pieniężnej. Oznacza ona obciążenie nieruchomości prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zwrotu długu z nieruchomości, bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przez wierzycielami osobistymi właściciela nieruchomości.
Sposób funkcjonowania instytucji ksiąg wieczystych jako uczestnika rynku nieruchomości ma dla niego istotne znaczenie. Właściwie prowadzone księgi, ze swą jawnością i powszechną dostępnością, zapewniają bezpieczeństwo transakcji nieruchomości, przeciwdziałają oszustwom ze strony ich uczestników. Aktualność zapisów i możliwość szybkiego ich dokonania i sprawdzenia, ułatwia i przyspiesza przeprowadzenie transakcji. Dlatego stan ksiąg wieczystych warunkuje rozwój rynku nieruchomości.

Comments are closed.