Notariusz

Notariusz – jest jednym z najważniejszych uczestników rynku nieruchomości. Bez jego udziału w sporządzanej umowie – zgodnie z prawem – nie może dojść do skutku żadna transakcja nieruchomościowa. Osoba powołana do dokonywania czynności, którym stron są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną. Do czynności notarialnych należy m.in. sporządzanie aktów notarialnych, uwierzytelnianie i poświadczanie dokumentów, sporządzanie protestów weksli i czeków, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowywanie dokumentów, pieniędzy i papierów wartościowych, sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów, sporządzanie projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów. Notariusz w zakresie swoich uprawnień określonych w ustawie „Prawo o notariacie”, działa jako osoba zaufania publicznego i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. W Polsce notariuszy powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości po zasięgnięciu opinii właściwej Izby Notarialnej. Aby wykonywać zawód notariusza należy spełnić szereg warunków: uzyskać tytuł magistra prawa, odbyć aplikację notarialną i złożyć egzamin notarialny, pracować w charakterze asesora notarialnego co najmniej 3 lata oraz mieć ukończone 26 lat.
Obrót nieruchomościami, zarówno akty kupna – sprzedaży, jak i dzierżawy (najmu) są przedmiotem umów cywilnoprawnych, a te wymagają – dla wystąpienia skutków prawnych – sporządzenia aktu notarialnego, dlatego niezbędną instytucją rynku nieruchomości jest notariat. Do początku 1991 w Polsce istniały wyłącznie państwowe biura notarialne, usytuowane przy sądach rejonowych. Ustawą z dnia 14 lutego 1991 – prawo o notariacie – biura te zostały zlikwidowane, a w ich miejsce powstały kancelarie notarialne, tj. instytucje działające jak podmioty gospodarcze, czerpiące dochody ze świadczonych przez siebie usług. Są to instytucje prywatne, prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, zatrudniające pracowników i dysponujące określonym majątkiem (lokal, wyposażenie). Czynności notarialne, zgodnie z prawem, przyjmują postać dokumentów urzędowych, które podlegają rejestracji. Obligatoryjność umów notarialnych w obrocie nieruchomościami i uczestnictwo w nich notariusza zmniejsza możliwość popełnienia błędu przy zawieraniu umowy, nieświadomego lub świadomego wprowadzenia w błąd stron uczestniczących w umowie, zawarcia umowy niezgodnie z obowiązującym prawem – jest więc gwarancją bezpieczeństwa obrotu nieruchomościami. Notariusz jako osoba prowadząca działalność gospodarczą, reprezentująca prawo oraz jako osoba zaufania publicznego, podlega i korzysta z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. W kancelariach notarialnych przygotowywane i zawierane są różnego rodzaju umowy, których przedmiotem są nieruchomości. Strony umowy muszą uczestniczyć w jej zawarciu osobiście lub wskazać pełnomocników. Oprócz samego zawarcia umowy notariusz wykonuje jeszcze wiele innych czynności z nią związanych. Nalicza on i pobiera w imieniu Skarbu Państwa lub organów władz samorządowych opłaty skarbowe i podatki należne, sporządza poświadczenia, przesyła do wydziału ksiąg wieczystych właściwych sądów oraz izb i urzędów skarbowych informacje o zawartych transakcjach. Opłatę notarialną ponoszą strony umowy. Maksymalne taksy usług notarialnych określa Minister Sprawiedliwości, notariusze mogą pobierać opłaty niższe.

Comments are closed.