Określenie 5S

Określenie .5S” pochodzi od japońskich słów:
• seiri - organizacja - tłumaczona jako właściwe przygotowanie miejsca, sposobu i narzędzi pracy (z eliminacją wszystkiego co zbędne),
• seiton - porządek - rozumiany jako ład obejmujący miejsce i sposób pracy oraz przygotowanie wszelkich wymaganych narzędzi w sposób umożliwiający larwę i szybkie ich wykorzystanie,
• seiso - czystość - zachowanie porządku w miejscu pracy poznające na zwiększenie bezpieczeństwa pracy, kontroli działania urządzeń oraz odpowiedzialność za powierzane pracownikowi środki produkcji,
• seiketsu - utrwalanie - przypominanie pracownikom o ich powinnościach, co do dbałości
o zachowanie wykorzystywanych narzędzi i urządzeń dobrym stanie, utrzymanie ładu
i porządku w miejscu pracy, co jest nieodzowne w procesie totalnego usprawniania jakości.
• shitsuke - dyscyplina - stosowanie się pracowników do zasad przyjętych w organizacji oraz samodzielne eliminowanie złych zwyczajów, szkolenie pracowników, aby wykonywali powierzone im obowiązki samodzielnie i z zadowoleniem.
Wszystkie elementy 5S tworzą jedną spójną całość i mogą być stosowane w ujęciu całościowym. Wprowadzenie zasad funkcjonowania organizacji opartych na 5S nie wymaga długiego czasu, a daje olbrzymie korzyści. Przestrzeganie koncepcji 5S w miejscu pracy gwarantuje wysoką produktywność, wysoką jakość, zmniejszanie kosztów, terminowość dostaw, bezpieczeństwo pracy oraz wysokie morale zatrudnionych, a co najważniejsze daje niezbędne podstawy do dalszego usprawniania jakości. Prawidłowe wprowadzenie zasad 5S pozwala na implementację powszechnie stosowanej w Japonii koncepcji – Kaizen, bowiem nazwa Kaizen w dosłownym znaczeniu oznacza „powolne, niekończące się usprawnianie wszelkich aspektów życia”.
W niektórych przypadkach. wymagających bardziej radykalnych i gwałtownych zmian, uważa się za wręcz nieodzowne zastosowanie działań o charakterze innowacyjnym. Podkreśla się jednak, że jedynie wsparcie wysiłków innowacyjnych metodą Kaizen gwarantuje nieodwracalność i utrzymanie ciągłości zmian.

Comments are closed.