Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami

Outsourcing jako środek podwyższania efektywności zarządzania nieruchomościami

Implementacja - wdrożenie, wprowadzenie w życie. Praktyczna realizacja zadania przy zastosowaniu konkretnych narzędzi i rozwiązań technicznych.

Zgodnie z ustawą z 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami polega na podejmowaniu decyzji i dokonywaniu wszelkich czynności, które zmierzają do utrzymania nieruchomości w stanie niepogorszonym, zgodnie z jej przeznaczeniem, jak również do uzasadnionego inwestowania w tę nieruchomość.
Zarządzanie nieruchomościami wiąże się z działaniami z zakresu planowania, realizowania, motywowania i kontroli i podlega pewnym specyficznym uwarunkowaniom, takim jak np. konieczność utrzymania i wzrostu wartości nieruchomości, obniżenie kosztów eksploatacyjnych, zabezpieczenie potrzeb własnych właścicieli, zabezpieczenie kapitału.

Zastosowanie outsourcingu w zarządzaniu nieruchomościami wywołuje konieczność wyodrębnienia funkcji, które zdaniem właścicieli mogą być delegowane na zewnątrz, bez obawy o naruszenie prawidłowej struktury funkcjonowania nieruchomości.
Najbardziej efektywny może okazać się podział wskazujący 3 grupy zadań:
• możliwe do objęcia outsourcingiem bez konieczności spełnienia specjalnych warunków
• możliwe do objęcia outsourcingiem z uwzględnieniem konkretnych warunków
• niemożliwe do objęcia outsourcingiem.

(folia)
Efektywność i zakres czynności outsourcingu zależą przede wszystkim od wewnętrznych przepisów właściciela nieruchomości zawierających wykaz czynności, które zastrzeżone są tylko i wyłącznie dla konkretnych przedstawicieli kadry zarządczej i nie mogą być wykonywane przez osoby trzecie.

Outsourcing w zarządzaniu nieruchomościami może być skuteczny i efektywny zarówno w przypadku dużych jak i małych nieruchomości. Zależny jest on przede wszystkim od postawy samych właścicieli (zarządców) nieruchomościami, którzy rezygnują z tradycyjnych metod zarządzania na rzecz metod zwiększających ewentualne zyski.
Obserwuje się stopniowe odchodzenie od zarządzania w ujęciu statycznym, czyli podejmowanie działań typowo zachowawczych, na rzecz zarządzania dynamicznego, opartego na kreatywności.
Pomiar rezultatów i efektywności outsourcingu zastosowanego w zarządzaniu nieruchomościami, jest procesem skomplikowanym. Trudno jest wskazać cechy świadczące o przydatności współpracy z dostawcą zewnętrznym – zwłaszcza, że outsourcing jest stosunkowo nową usługą.
Można jednak wykorzystać w tym celu ilościowe i jakościowe mierniki takie, jak np. sytuacja finansowa nieruchomości, skuteczność wydatkowania środków finansowych, zapewnienie standardu jakości i zakresu usług czy sposób kontroli prac outsourcera.
Oczekiwanym efektem wykorzystania outsourcingu jest zwiększenie ilości i efektywności wydatkowania środków finansowych, wynikające z uproszczenia struktury organizacyjnej (redukcja etatów, niższe koszty utrzymania pomieszczeń dla pracowników, itp.). Ważnym elementem jest również pojawienie się uwolnionego kapitału, który można przeznaczyć na inwestycje w inne działania podejmowane w stosunku do nieruchomości.

Zadaniem outsourcera jest poszukiwanie konkurencyjnych metod zaspokajania potrzeb swoich klientów. Łatwiej jest zapewnić atrakcyjność świadczenia prac, gdy są one oddane do realizacji w ramach współpracy z podmiotem zewnętrznym, ponieważ poprzez grę rynkową jest on zmuszony do konkurencyjnego cenowo i jakościowo wykonywania zlecenia.
(folia)
Do wskaźników skuteczności outsourcingu zaliczamy także kontrolę, która pozwala na precyzyjną ocenę jakości świadczonych usług.
Kolejną ważną miarą są także korzyści wiążące się z jego implementacją, zarówno dla właściciela nieruchomości, dostawcy zewnętrznego czy tez samego najemcy.

Zawarcie kontraktu outsourcingowego na zarządzanie nieruchomością przynosi wiele pozytywnych skutków. Istotny jest fakt podniesienia rangi konkretnej nieruchomości, zwiększenie efektywności jej funkcjonowania i wzrost zadowolenia zainteresowanych grup. Nie można także pominąć kwestii rozwoju rynku dostawców zewnętrznych.

Comments are closed.