PLANOWANIE DŁUGOTERMINOWE: (na 5 lat) - sektora publiczego

PLANOWANIE DŁUGOTERMINOWE: (na 5 lat)
- wyznacza cele dalekosiężne
- podstawą tego planowania jest:
a) wizja gminy określająca cele
b) analiza i prognozy finansowe, wyznaczające możliwości dla realizacji tej wizji

FUNKCJA STABILIZACYJNA - sektora publicznego

FUNKCJA STABILIZACYJNA
• polega na oddziaływaniu za pomocą systemu finansów publicznych na gospodarkę w celu zmniejszenia amplitudy wahań koniunkturalnych
• wykorzystuje się do tego celu 2 grupy instrumentów:
- instrumenty polityki monetarnej
- instrumenty polityki fiskalnej
• podstawową rozważaną kategorią jest pojęcie popytu efektywnego (instrumenty polityki fiskalnej są skuteczne wówczas, gdy czynniki destabilizujące gospodarkę leżą po stronie popytu)
• w ramach polityki fiskalnej można wyróżnić:
1. wielkość […]

Wolność w wymiarze społecznym

Wolność w wymiarze społecznym
Wolność zewnętrzna /oznacza brak przymusu zewnętrznego/ i wewnętrzna.
Prawo nie ogranicza wolności, jest wyrazem pewnych potrzeb wspólnotowych, czasem może mieć charakter arbitralny /dyktator/.
Wolność wewnętrzna jest czymś niezależnym od wolności zewnętrznej, bycie kimś niezależnie od wolności zewnętrznej, bycie odpowiedzialnym, realizacja mojej osobowości, podmiotowości.
Pojecie obecności przymusu zewnętrznego lub wewnętrznego jest jednoznaczne ani ostre. Przyjmuje […]

Wolność

Wolność
Filozoficzne rozważania o wolności odwołują się do budowy pewnej koncepcji rzeczywistości, pewnego obrazu rzeczywistości, w której wolność jest możliwa bądź też nie. Najważniejszym aspektem tego obrazu rzeczywistości jest pytanie o związek między tym co konieczne, a co wolne. Z tego punktu widzenia można wyróżnić dwa zasadnicze sposoby podejścia:
1. Wolność jest przeciwieństwem konieczności, determinizmu, i wówczas wolność […]

Kim jest człowiek

Kim jest człowiek?
1. Człowiek jest istotą rozumną, rozumność oddziela go od zwierząt. Jest bliższy z boskością natury świata (Logos-pewien porządek, prawo , w świecie jest ten ład, Kosmos-ład wszechświata). Chociaż w człowieku występują różne elementy to tym co go odróżnia jest rozum, myslenie. Współcześnie modą stało się kwestionowanie rozumnego charakteru człowieka (podświadomość, emocje). (Sokrates, Kant, Tomasz […]

Problem natury człowieka

Problem natury człowieka
Pytanie o naturę człowieka jest tak dawne jak historia filozofii i literatury. Kieruje się ono w stronę tego co jest trwałe w człowieku, niezmienne, to zespół podstawowych zdolności, sił obecnych w człowieku, będących źródłem jego aktywności, pewnego typu aktywności.
Można wyróżnić kilka podstawowych odpowiedzi:
1. Natura ludzka to pewne wrodzone i pierwotne biopsychiczne cechy ludzi, przez […]

Filozofia człowieka ( antropologia filozoficzna)

Filozofia człowieka ( antropologia filozoficzna)
Problemy, które występują w filozofii człowieka podejmowane były od V wieku p.n.e.
Sofiści byli pierwszymi filozofami, których można zaliczyć do filozofów człowieka. Później Sokrates i tak przez całe dzieje następne.
Filozofia człowieka jako odrębny dział pojawiła się w I połowie XX wieku. Przyjmuje się że filozofem, który ukonstytuował filozofię człowieka był Max Scheler. […]

Spór o pochodzenie i istotę moralności

Spór o pochodzenie i istotę moralności
Dlaczego mamy wybrać dobro a nie zło – sposób uzasadnienia moralności.
1. Stanowisko prawno – naturalne: stanowisko Prawa Natury, dlaczego należy tak postępować? – bo taki jest świat. Istnieją pewne normy, reguły działania, reguły zachowania – to zalety, tak trzeba.
W świecie istnieje pewien porządek, pewien ład, normy, które formułujący porządek powinny wyrastać […]

Spory o dobro najwyższe

Spory o dobro najwyższe:
1. Spór o dobro najwyższe – co jest tym dobrem, które powoduje, że życie jest godne przeżycia, godne człowieka.Według tej klasyfikacji dobrem najwyższym jest szczęście.
W tym stanowisku wyróżniamy:
- hedonizm
- eudajmonizm
Hedonizm – to przyjemność, w języku potocznym to „używanie życia”, zaspakajanie potrzeb szczególnie fizycznych – Arystyp uczeń Sokratesa głosił taką wersję hedonizmu. Jest to […]

Etyka – ethos, ethikos

Etyka – ethos, ethikos – zwyczaj, obyczaj, miejsce w którym dobrze się czuję.
Arystoteles – dodał dobry charakter.
[Ethos – zwyczaj, obyczaj – reguły dobrych obyczajów].
Autorem pod koniec V wieku p.n.e. był Sokrates. Jako pierwszy poszukiwał istoty pojęć etycznych. Pytał czym jest sprawiedliwość, dobro; pytał co oznaczały te pojęcia. Ugruntował w/w pojęcia Arystoteles. Dokonał podziału wiedzy na […]