PLANOWANIE KRÓTKOTERMINOWE:

PLANOWANIE KRÓTKOTERMINOWE:

- proces przełożenia zamiarów długoterminowych na działania planowane i wykonywane w ciągu jednego roku
- planowanie takie powinno być integralną częścią przygotowania budżetu i musi ono poprzedzać zapis budżetu w obowiązującej klasyfikacji
- jest to etap:
a) wyboru metod osiągania celów szczegółowych
b) uzgadniania zamiarów z realnymi możliwościami
c) opracowywania planów operacyjnych
d) przydzielania zadań konkretnym osobom
EWALUACJA:

- jest istotnym elementem systemu zarządzania zintegrowanego
- obejmuje:
a) rejestrację dokonanych zmian
b) ocenę efektywności
- pozwala wyciągnąć wnioski
- jest głównym elementem cyklu
aby działała skutecznie konieczne jest wprowadzenie miar obiektywizujących oceny
- właściwie realizowany cykl, powtarzany co roku prowadzi do stopniowej i konsekwentnej poprawy efektywności zarządzania

• procedura obejmująca 8 etapów powtarzanych każdego roku zaproponowana dla zreformowania planowania:

ETAP 1: Opis stanu- baza danych

- zgromadzenie i aktualizacja zasobu danych
a) demografia
b) bezrobocie
c) standardy świadczenia usług

ETAP 2: Określenie hierarchii potrzeb i celów

ETAP 3: Strategie sektorowe- określenie oczekiwanej zmiany stanu

ETAP 4: Wybór działań- sformułowanie zadań

ETAP 5: Wykonanie zaplanowanych zadań

ETAP 6: Ocena wykonania zadań

ETAP 7: Ocena zmiany stanu

ETAP 8: Uzupełnienie bazy danych

Aktualizacja danych zakończona przeanalizowaniem sytuacji i wyciągnięciem wniosków co do:
-wykonawców (ocena pracowników)
-organizacji
-celów (czy są właściwie określone i aktualne)
-wybranych działań

Comments are closed.