PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNO-PRAWNYCH

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilno-prawnych podlegają:
• umowy sprzedaży oraz zamiana rzeczy i praw majątkowych,
• umowy pożyczki,
• umowy darowizny w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów, albo zobowiązań darczyńcy,
• umowy o zniesieniu współwłasności części dotyczącej spłat lub dopłat,
• umowy majątkowe małżeńskie,
• ustanowienie odpłatnego użytkowania w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebno-ści,
• umowy depozytu nieprawidłowego,

Czynności cywilno-prawne podlegają opodatkowaniu jeżeli ich przedmiotem są:
• rzeczy znajdujące się na terytorium RP lub prawa majątkowe wykazywane na terytorium RP,
• rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe za granicą w przypadku gdy na-bywca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium RP i czynność cywilno-prawna została dokonana na terytorium RP,
Wyłączenia z opodatkowania podatkiem od czynności cywilno-prawnych przeprowadzone w sprawach:
• zatrudnienia,
• świadczeń socjalnych i wynagrodzeń za prace,
• nauki szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej oraz zdrowia,
• obowiązki alimentacyjne, opieka, kuratela, przysposobienie,
• ubezpieczenia społeczne, zdrowotne opieki społecznej,
• czynności podlegające przepisom szczególnych zasad,
• przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych,
• czynności podlegające przepisom o gospodarce nieruchomościami lub przepisom o auto-stradach płatnych,
• jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności jest opodatkowana podatkiem VAT lub jest z niego zwolniona z wyjątkiem umów sprzedaży i zamiany zwol-nionych z podatku VAT, których przedmiotem są nieruchomości lub ich części albo pra-wo wieczystego użytkowania,

Moment powstania obowiązku podatkowego:
• z chwilą dokonania czynności cywilno-prawnych,
• z chwilą złożenia oświadczenia o ustanowieniu hipoteki lub zawarcia umowy ustanowie-nia hipoteki,
• z chwilą powołania się na okoliczność dokonania czynności cywilno-prawnych, jeżeli podatnik nie złożył deklaracji PCC w terminie 5 lat od końca roku w którym upłynął ter-min płatności, a którakolwiek ze stron po upływie tego terminu powołuje się przed orga-nem podatkowym albo kontroli skarbowej na okoliczność jej dokonania w tym przypadku obowiązek podatkowy powstaje jedynie w stosunku do podatnika, który powołał się na okoliczność dokonania czynności cywilno-prawnej,

Obowiązek zapłaty podatku ciąży solidarnie na osobach fizycznych, prawnych i jednostkach organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej. W przypadku, gdy jedna ze stron czynności cywilno-prawnej jest zwolniona od PCC obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na pozostałych stronach.

Zwolnienia podmiotowe:
• jednostki budżetowe,
• Skarb Państwa,
• jednostki samorządu terytorialnego,
• osoby nabywające na potrzeby własne sprzęt rehabilitacyjny tj. wózki inwalidzkie, moto-rowery, motocykle lub samochody zaliczone do grupy osób o znacznym lub umiarkowa-nym stopniu niesprawności bez względu na rodzaj schorzenia oraz osoby o lekkim stopniu niepełnosprawności w związku z narządami ruchu,
• Agencja Rynku Rolnego,
• państwa obce i siły zbrojne,
• organizacje pożytku publicznego,

Zwolnienia przedmiotowe:
• sprzedaż walut obcych,
• sprzedaż rzeczy ruchomych jeżeli podstawa opodatkowania nie przekracza 1.000zł,
• pożyczki udzielone na podstawie umowy zawartej między osobami zaliczonymi do I gru-py podatkowej do wysokości kwoty nie podlegającej opodatkowaniu w podatku od spad-ków i darowizn,
• na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby, o których mowa wyżej jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych od tego samego podmiotu nie przekracza w ciągu 12 miesięcy 1.000zł,
• sprzedaż bonów i obligacji skarbowych,
• z kas lub funduszy zakładowych, funduszów związków zawodowych, pracowniczych kas zapomogowych (pożyczki),
• zamiana budynku mieszkalnego lub jego części (cele mieszkaniowe) jeżeli stronami umowy są osoby zaliczone do I grupy podatkowej zgodnie z przepisami podatku od spad-ku i darowizn,

Podstawa opodatkowania oraz wysokość podatku:
Podstawą opodatkowania jest wartość rynkowa rzeczy lub praw majątkowych. Przy umowie zamiany lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub własnościowego spół-dzielczego prawa do lokalu mieszkalnego – na taki lokal różnica wartości zamienionych loka-li lub praw do lokali. W pozostałych przypadkach zamiany, wartość rynkowa rzeczy lub pra-wa majątkowego od którego przypada wyższy podatek. Przy umowie darowizny wartość dłu-gów i ciężarów . przy umowie pożyczki i depozytu kwota lub wartość pożyczki, przy ustano-wieniu płatnego uży6tkowania oraz odpłatnej służebności, wartość świadczenia użytkownika na rzecz którego ustalono służebność za okres na jaki prawa te zostały ustalone. Przy ustano-wieniu hipoteki kwota zabezpieczenia wierzytelności.

Postępowanie przy wykryciu nieprawidłowości przy wycenie wartości (podstawa opo-datkowania) jak w przypadku podatku od spadku i darowizn.

Stawki podatku:
• od umowy sprzedaży i zamiany nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, własnościowego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, spół-dzielczego lokalu użytkowego prawa do domu jednorodzinnego oraz prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym – 2%, inne prawa majątkowe – 1%.
• od ustalenia umów odpłatnego użytkowania lub służebności – 1%,
• od umowy pożyczek i depozytu – 2%,
• od hipoteki na zabezpieczenie wierzytelności istniejących od kwoty zabezpieczenia wie-rzytelności – 1,0%, na zabezpieczenie wierzytelności o nie ustalonej wysokości – 19zł,
• od umowy małżeńskiej – 38zł,

SPÓŁKI – umowy
Przedmiotem opodatkowania jest umowa spółki (akt założycielski) oraz zamiana umów jeżeli powodują one podwyższenie kapitału. Obejmuje on przy spółkach osobowych wniesienie lub podwyższenie wniesionego do spółki wkładu, którego wartość powoduje zwiększenie mająt-ku spółki albo podwyższenie kapitału zakładowego, pożyczkę udzieloną spółce przez wspól-nika lub akcjonariusza, dopłaty oraz oddanie do nieodpłatnego użytkowania.

Spółki osobowe – spółka cywilnoprawna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna,

Spółka kapitałowa – z ograniczona odpowiedzialnością, akcyjna,

Umowa spółki oraz jej zmiana podlegają opodatkowaniu, jeżeli w chwili dokonania czynno-ści na terytorium RP znajduje się:
• w przypadku spółki osobowej – siedziba spółki,
• w przypadku spółki kapitałowej – rzeczywisty ośrodek zarządzania albo siedziba spółki,
• w przypadku gdy umowa spółki w innym kraju nie podlega podatkowi kapitałowemu,

Obowiązek podatkowy z tytułu umowy spółki i jej zmiany powstaje z chwilą uchwały wspól-ników. Obowiązek podatkowy ciąży na spółce.

Podstawą opodatkowania przy umowie spółki jest :
• wartość wkładów wniesionych do majątku spółki,
• wartość kapitału zakładowego,
• przy zmianie umowy wartość wkładów powiększających majątek lub podwyższających kapitał zakładowy,
• przy dopłatach – kwota dopłaty,
• przy pożyczkach – kwota pożyczki,
• przy oddaniu spółce rzeczy lub praw majątkowych do nieodpłatnego użytkowania – rocz-na wartość nieodpłatnego używania, którą przyjmuje się w wysokości 4% wartości rzeczy lub praw majątkowych,

Wysokość podatku od umowy spółki – 0,5%.

Od podstawy opodatkowania odlicza się kwotę wynagrodzenia notariusza za sporządzenie aktu notarialnego – umowa spółki lub zmiana umowy jeżeli powoduje ona zwiększenie ma-jątku spółki oraz podwyższenie kapitału zakładowego, opłatę sądową związaną z wpisem do rejestru sądowego.

Zadanie:
Trzech wspólników 04.01.2004r. założyło spółkę jawną. Każdy z nich wniósł do spółki wkład po 15.000zł. 02.03.2004r. podjedli uchwałę o podwyższeniu wkładu o kwotę 500zł każdy. W kwietniu 2004r. zarządzone zostały dopłaty, każdy wspólnik po 2.000zł. W maju wspólnik X pożyczył spółce kwotę 10.000zł natomiast wspólnik Y przekazał do bezpłatnego używania samochodu o wartości 25.000zł

25.000zł x 4% = 1.000zł
(4.5000zł + 1.500zł + 6.000zł + 1.000zł + 10.000zł) x 0.5% = 115zł

Podatki i opłaty lokalne

Ustawa z dnia 12.01.1991r. o podatkach i dopłatach lokalnych. Ustawa reguluje przepisy w zakresie:
• Podatku od nieruchomości,
• Podatku od środków transportu,
• Podatku od posiadania psów,
• Opłatę targową,
• Opłatę miejscową,
• Opłatę administracyjną,

Organem podatkowym w/w podatków i opłat jest wójt gminy, burmistrz i prezydent miasta.
Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podlegają:
• grunty lub ich części,
• budynki lub ich części,
• budowle lub ich części.
związane z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wyłączenia:
• grunty zakwalifikowane w ewidencji gruntów i użytków jako użytki rolne, grunty za-drzewione i zakrzewione na użytek rolny lub lasy,
• grunty pod wodami płynącymi i kanałami żelowymi,
• budowle dróg publicznych wraz z pasami drogowymi oraz zajęte przez nich grunty,
• nieruchomości lub ich części zajęte na potrzeby jednostek samorządu terytorialnego,

Podatnikami podatku od nieruchomości są:
• osoby fizyczne,
• osoby prawne,
• jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej,
• osoby prawne będące właścicielami nieruchomości, użytkownikami wieczystymi i grun-tów, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,

Podstaw opodatkowania:
• grunty – powierzchnia użytkowa,
• budynki lub ich części – powierzchnia użytkowa powyżej 220m2 – 100%, od 220 – 150m2 – 50%, poniżej 150m2 – 0%
• budowle lub ich części (działalność gospodarcza) – wartość netto środka trwałego,

Rada gminy w drodze uchwały określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Ustawa określa górne stawki, których nie może przekroczyć rada gminy.

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku. Jeżeli obowiązek podatkowy wygasł lub powstał w ciągu roku podatkowego ustala się proporcjonalnie do licz-by miesięcy w których istniał obowiązek.

Osoby fizyczne są zobowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczno-ści.

Osoby fizyczne wpłacające podatek ustalony w formie decyzji przez organ podatkowy płaca podatek w ratach kwartalnych do 15 marca, maja, października i listopada.

Osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej wpłacają poda-tek do 15 każdego miesiąca w proporcjonalnych ratach (po 1/12 kwoty podatku)

Zwolnienia przedmiotowe:
• ZPCh,
• Szkoły,
• Placówki,
• zakłady kształcenia,
• szkoły wyższe,

Comments are closed.