podaż indywidualną przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej oraz wpływ poza cenowych czynników determinujących podaży indywidualną (na podstawie graficznej interpretacji ).

podaż indywidualną przedsiębiorstwa w warunkach konkurencji doskonałej oraz wpływ poza cenowych czynników determinujących podaży indywidualną (na podstawie graficznej interpretacji ).
Podaż indywidualna -jest to oferta sprzedaży skierowana na rynek przez jedno przedsiębiorstwo. Konkurencja doskonała jest możliwa przy nieujemnym nachyleniu długookresowej krzywej podaży Krzywą podaży w długim okresie otrzymamy dodając do siebie linie podaży wszystkich przedsiębiorstw danej podaży. w długim okresie pojedyńcze przedsiębiorstwo może, z jednej strony dostosować wszystkie czynniki produkcji do warunków rynku lub może się zdecydować na opuszczenie branży. Z drugiej strony możliwe jest wchodzenie do gałęzi firm, które dotąd pozostały poza nią.W długim okresie czasu krzywa kosztów pokazuje możliwość dostosowania wszystkich czynników produkcji do warunków rynkowych. Jeżeli cena nie pokrywa kosztów ( LAC ) to firma powinna opuścić branżę. Krzywa podaży przedsiębiorstwa jest częścią krzywej ( LMC ) powyżej punktu E Wybierając wielkość produkcji, firma doskonale konkurencyjna musi uwzględniać długookresowe krzywe kosztów. W długim okresie firma wytwarza. Jeśli cena produktu (P) jest równa lub wyższa od kosztu przeciętnego LAC
Poza cenowe czynniki determinujące podaż indywidualną
Qs - jest to funkcja ceny rynkowej i kilka czynników poza cenowych takich jak : technologia, pogoda ilość przedsiębiorstw w gałęzi oraz dostępnych surowców .
Qs = F(Cr,T,P,IPG,DS,)
Podaż podobnie jak popyt ulega zmianom - wzrostowi lub spadkom - pod wpływem szeregu czynników. Ze wzrostem podaż mamy do czynienia wówczas gdy przy każdej ceni: następuje wzrost ilości dóbr i usług, którą sprzedawcy chcą i mogą zaoferować do sprzedaży. Spadek podaży ma miejsce w wówczas, gdy przy określonych cenach następuje zmniejszenie ilości oferowanych dóbr i usług.
W ujęciu graficznym zmiany podaży obrazują przesunięcie krzywej podaży w prawo gdyż podaż rośnie , i w lewo gdy podaż spada .
Podaż uzależniona jest przede wszystkim od kosztów produkcji. Ich wzrost przy nie zmienności cen rynkowych i innych czynników, zniechęca producentów do zwiększania produkcji, przeciwnie wobec malejącego zysku jednostkowego a więc i całkowitego może być przyczyną ograniczenia produkcji , jeśli producent znajdzie inną możliwość osiągnięcia większego dochodu ze swego kapitału.Obniżka kosztów produkcji, przy danych cenach zachęca producentów do wzrostu produkcji, pozwalając osiągnąć wyższy zysk jednostkowy i całkowity.Koszty produkcji danego dobra mogą zmieniać się pod wpływem cen zasobów niezbędnych do produkcji np. materiałów, surowców, paliwa…itp.
Obniżka kosztów produkcji dobra może być rezultatem postępu technicznego w jego produkcji, który przez wzrost produkcyjności pracy obniża jednostkowe koszty całkowite. czynnikami warunkującymi zmiany podaży mogą być również naturalne rozmiary importu i erportu a także inwestycje. 63.) Opisz stan równowagi przedsiębiorstwa w długim okresie czasu.
W stanie równowagi długo kresowej przedsiębiorstwa cena rynkowa równoważy wielkość zapotrzebowania z całkowitą wielkości podaży oferowaną przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w gałęzi , gdy każde z nich wytwarza zgodnie ze swą krzywą długookresowej podaży. Równowaga długo okresowa ( producenci maja dużo czasu aby dostosować swoje zasoby do zmiany warunków rynkowych.
Pozycję równowagi przedsiębiorstwa w długim okresie w warunkach konkurencji doskonałej ilustruje rysunek.
Gałąź jest w pozycji równowagi (B), wytwarzając taką ilość produkcji (0A), przy której koszt przeciętny jest najniższy, a więc optymalny i równy kosztowi krańcowemu i cenie:
cena = Up = Kk = min Kp
Cena przy tych warunkach dla analizy długookresowej zrównuje się z długookresowym kosztem krańcowym (DKk) i równym jemu długookresowym kosztem przeciętnym (DKp), co ostatecznie możemy zapisać:
p = DKk = DKp = Kk - Kp = Up
Przy tak ustalonym warunku długookresowej równowagi firmy, zyski ekonomiczne równają się zeru, a jednocześnie maksymalizuje ona zysk normalny. W warunkach konkurencji monopolistycznej {konkurencji niedoskonałej) celem przedsiębiorstwa jest utrzymanie pozycji monopolistycznej, pozwalającej na zachowanie odpowiednio wysokiej ceny, zapewniającej zysk monopolistyczny. Zasadniczą różnicę między konkurencją monopolistyczną a konkurencją, doskonalą stanowi duże asortymentowe zróżnicowanie produktów. Dzięki temu firma uzyskuje odrębny rynek na swój produkt, na którym krzywa popytu ma normalne ujemne nachylenie. To z kolei powoduje, że staje się ona monopolistą na tym rynku oraz maże kształtować ceny i produkcję w sposób maksymalizujący jej zysk. Firma zatem nie jest ceno biorcą lecz ceno twórcą.
Z kolei mechanizm długookresowego dostosowania rynkowego opiera się na identycznym założeniu, jak w doskonałej konkurencji. Istnienie zysku ekonomicznego przyciąga nowe kapitały i zachęca konkurentów do produkowania substytutów.

Comments are closed.