Podmioty rynku nieruchomości.

Podmioty rynku nieruchomości.
Charakteryzują się określoną indywidualnością, zróżnicowaniem ról w procesie obrotu oraz zewnętrznych i wewnętrznych warunków ich zaistnienia i funkcjonowania na rynku. Funkcjonowanie tych podmiotów różni się od pomiotów na innych rynkach, stąd też te podmioty charakteryzują się określoną specyfiką. Charakteryzują się dużym zróżnicowaniem co do skali i struktury nabywanych bądź zbywanych nieruchomości. Fakt ten ma wpływ na zróżnicowanie w czasie ilości oferowanych bądź nabywanych nieruchomości i użytkowania ich w różnych rodzajach aktywności gospodarczej. Istotny wpływ na tą cechę podmiotów rynku nieruchomości ma cel nabywania lub zbycia nieruchomości, aktualna lub przyszła forma ich użytkowania oraz skala wolnych kapitałów i wolnych nieruchomości. Z powyższą cechą nieruchomości wiąże się kolejna cecha, mianowicie różny jest okres przebywania, uczestniczenia tych podmiotów na rynku, uczestniczenia w procedurach obrotu, różne są zatem ich zachowania. Jedne podmioty pojawiają się sporadycznie, często jednorazowo i to tylko potencjalnie, inne zaś są trwale związane z tym rynkiem, jak np. developer, pośrednik. A zatem ciągle podejmują decyzje co do lokowania kapitałów w sferę nieruchomości lub wycofywania tego kapitału z omawianego rynku. Konsekwencją tej cechy jest różne przygotowanie profesjonalne tych podmiotów do procesu obrotu nieruchomościami. Różne zróżnicowanie i zorientowanie w funkcjonowaniu mechanizmu rynkowego. Pojawiają się nieracjonalne zachowania tych podmiotów, próby spekulacji w odniesieniu do tych którzy nie mają zorientowania w obrocie nieruchomościami. Stąd też trudne jest budowanie trwałych struktur rynkowych, kształtowanie i rozwój tego rynku – rodzi się bowiem niepewność w podejmowaniu decyzji w lokowaniu kapitału w sferę inwestycyjno – nieruchomościową. Rynek ten zatem musi być obudowany pewnymi instytucjami i regulacjami prawno – ekonomicznymi, które wspomagają strony bezpośrednio zainteresowane obrotem nieruchomościami i mogą ten rynek stabilizować. Chodzi o np. pośrednika, banki finansowe, hipotekę itp. Podmioty rynku nieruchomości, co wynika ze specyfiki tego rynku charakteryzują się relatywną rzadkością zawieranych transakcji, a te ostatnie cechuje indywidualizm, gdyż transakcje nie są powielane, jako że każdy przedmiot obrotu jest inny. Rzadkość i indywidualizm transakcji ograniczają w pewnej mierze możliwość rozpoznania tego rynku. Podejmowane zatem decyzje nie zawsze są oparte na właściwych realiach ekonomiczno – prawnych funkcjonującego rynku. Są one obarczone wysokim ryzykiem. Ten fakt jest m.in. przyczyną sprawczą wycofywania się wielu podmiotów z rynku nieruchomości lub rezygnacji pojawienia się na tym rynku. Podmioty rynku nieruchomości trwale związane z rynkiem, aby osiągnąć założone cele winny mieć pełne rozpoznanie mechanizmu rynkowego. Winny posiadać umiejętność przewidywania i elastyczność dostosowywania się do zmieniających się warunków i zjawisk okołorynkowych. Decyzje bowiem związane z nieruchomościami są decyzjami strategicznymi. Skutki tych decyzji są przenoszone na wiele lat, a zmiany decyzji, np. co do sposobu użytkowania nieruchomości, zawsze wymagają dodatkowych nakładów kapitałowych. Stąd też przewidywania co do zmian na rynku winny dotyczyć przede wszystkim takich problemów jak: kierunki rozwoju budownictwa, dostępność do kapitału, procesy inflacyjne, skala zmian w kierunkach inwestowania. Dla wielu podmiotów rynku nieruchomości obrót nimi jest tylko celem pośrednim w realizacji innych celów. Nabycie lub zbycie nieruchomości jest konieczne dla podjęcia określonej, poza sferą nieruchomości, działalności gospodarczej, np. zbycie nieruchomości w celu pozyskania kapitału dla jego ulokowania w innej niż dotychczas działalności gospodarczej. Konsekwencją nieudanej transakcji nieruchomości mogą jednak w decydującym stopniu wpłynąć na efektywność danego przedsięwzięcia gospodarczego lub wręcz zaniechanie tego przedsięwzięcia. Obrót nieruchomościami wymaga dysponowania znaczącym kapitałem , stąd też podmioty na tym rynku dokonując wyboru kierunków alokacji kapitału, muszą opierać się na gruntownej penetracji rynków różnych sfer działalności gospodarczej. Obrót nieruchomościami może dotyczyć już istniejących zasobów nieruchomości, bądź nowo tworzonych, czyli pochodzących z inwestowania. W każdym z tych przypadków inne są motywy podejmowania przez podmioty decyzji o zbywaniu i nabywaniu nieruchomości, inne są procedury obrotu i zróżnicowane jest instrumentarium prawno – ekonomiczne dla nieruchomości pochodzących z istniejących zasobów i pochodzących z inwestowania. Różnie się bowiem kształtuje i funkcjonuje pierwotny i wtórny rynek nieruchomości.

Comments are closed.