Podmioty współczesnej gospodarki światowej:

Podmioty współczesnej gospodarki światowej:

PRZEDSIĘBIORSTWA KRAJOWE:
Stają się podmiotami gospodarki światowej, jeśli utrzymują międzynarodowe stosunki ekonomiczne, powiązania:
• Handlowe (import-export)
• Produkcyjne: kooperacja
• Technologiczne; licencja, współpraca
• Finansowe, kredytowe, kapitałowe: joint ventures, wspólne inwestycje

PRZEDSIĘBIORSTWA MIĘDZYNARODOWE:
Umiędzynarodowienie przedsiębiorstw:
• Umiędzynarodowienie wymiany (import-export)
• Wejście na rynek międzynarodowy poprzez podjęcie lub działalność gospodarczą zagranicą (motywy: rozszerzenie skali produkcji lub zbytu, zdobycie nowych rynków, ominięcie barier handlowych i administracyjnych)
• Przedsiębiorstwo staje się korporacją transnarodową
• Globalizacja i umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa i jego działalności
• Globalny zasięg działalności
• Globalna strategia produkcyjna, handlowa
• Globalna polityka

GOSPODARKI NARODOWE:
Rola państwa:
• Kontrola i kształtowanie stosunków gospodarczych zagranicą
• Stosowanie środków polityki zagranicznej: wpływanie na wielkość i strukturę obrotów towarowych
• Kształtowanie kursu walutowego: wpływanie na wymianę handlową i obroty kapitałowe

UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE:
Wyraźnie wyróżniające się na tle otoczenia, względnie jednolite organizmy gospodarcze obejmujące, co najmniej 2 kraje:
• proces integracji: dostosowanie się do struktur gospodarczych, gałęzi gospodarczych
• sąsiedztwo w regionie geograficznym, poziom rozwoju gospodarczego
• powiązania formalne (organizmy i struktury) i nieformalne

MIĘDZYNARODOWE ORGANIZACJE GOSPODARCZE:
Spełniają funkcje regulacyjne, ustanawiają wzorce i normy postępowania
• egzekwowanie norm pod groźbą sankcji
• pomoc społeczna i humanitarna (WHO, UNICEF)
• rozwój handlu (WTO)
• rozwój techniczny i gospodarczy (UNICTAD)
• pomoc finansowa (bank światowy)

Comments are closed.