pojęcie estymacji

pojęcie estymacji
Wnioskowanie statystyczne polega na uogólnianiu informacji zebranych w próbie losowej na całą zbiorowość statystyczną. Pierwszy rodzaj dokonanego uogólnienia nosi nazwę estymacji. Pod pojęciem estymacji będziemy rozumieć przybliżenie nieznanej liczby charakteryzującej zbiorowość statystyczną . Taki rodzaj estymacji nosi nazwę estymacji parametrycznej.
W ramach wnioskowania statystycznego wyróżnia się dwa zasadnicze działy:
-estymację, czyli szacowanie wartości parametrów lub postaci rozkładów zmiennej losowej (cechy) w populacji generalnej, na podstawie rozkładu empirycznego uzyskanego dla próby
-weryfikację (testowanie) hipotez statystycznych.
W teorii estymacji podstawową rolę odgrywa pojęcie estymatora.
Wyróżnia się dwa rodzaje estymacji: parametryczną (punktową i przedziałową) i nieparametryczną.

Comments are closed.