pojęcie użyteczności i funkcji użyteczności oraz użyteczności krańcowej.

pojęcie użyteczności i funkcji użyteczności oraz użyteczności krańcowej.
Użyteczność powstaje w procesie konfrontacji preferencji nabywcy z cechami nabytego produktu. Funkcja użyteczności to wielkość zadowolenia, związek pomiędzy ilością konsumowanego dobra a poziomem satysfakcji jaką uzyskuje nabywca w procesie konsumpcji- Zużywanie dóbr i usług przynosi konsumentowi określony korzyść, przyjemność: zadowolenie czy satysfakcję, które to skutki konsumpcji określamy ogólnym mianem użyteczności. Korzyść jaką uzyskuje konsument z konsumpcji każdej kolejnej jednostki toga samego dobra lub usługi nazywana jest użytecznością krańcową. Suma użyteczności krańcowych to użyteczność całkowita, to korzyść uzyskiwana przez konsumenta z konsumpcji wszystkich jednostek danego dobra Iub wszystkich dóbr w określonym czasie.

Comments are closed.