Pośrednicy

Pośrednicy – w obrocie nieruchomościami świadczą nieobowiązkowe (w świetle prawa) usługi stronom biorącym udział w transakcjach sprzedaży, zamiany, dzierżawy i wynajmu nieruchomości. Otrzymują wynagrodzenie lub prowizję za kojarzenie kupujących ze sprzedającymi. Zależy ono od atrakcyjności oferty, czasu jaki zleceniodawca wyznaczył na wykonanie zlecenia i od popytu. Pośrednicy pełnią funkcję czynnika stymulującego rozwój rynku nieruchomości. Pośrednik doprowadzając do zawarcia transakcji, czyni to w sposób najkorzystniejszy finansowo dla swojego zleceniodawcy. Pośrednik nie tylko oszczędza czas zleceniodawcy, gdyż wykonuje czynności mające doprowadzić do zawarcia transakcji za niego, lecz przede wszystkim wie jakie czynności podjąć i jak je przeprowadzić, aby w ogóle w możliwie najkrótszym czasie doszło do transakcji. Pośrednik nie ogranicza się tylko do wykonania tych czynności prawnych i faktycznych związanych z transakcją i jej przedmiotem. Coraz częściej bardzo ważnym zadaniem jest pomoc klientowi w uzyskaniu dogodnego kredytu hipotecznego. Jak widać pośrednictwo to nie tylko kojarzenie uczestników transakcji, to również szeroko pojęta pomoc udzielana klientowi.
Wśród instytucji rynku nieruchomości wiodąca rola przypada pośrednikom. Tylko nieliczne formy pośrednictwa w obrocie nieruchomościami mają dłuższe tradycje. Status prawny pośredników w obrocie nieruchomościami został uregulowany jednak dopiero ustawą „o gospodarce nieruchomościami” obowiązującą od 1 stycznia 1998. Ustawa wymaga uzyskania przez pośrednika licencji, którą otrzymuje po zdaniu egzaminu państwowego, poprzedzonego zazwyczaj ukończeniem kursu. Od 1 stycznia 2002 licencje muszą posiadać wszyscy pośrednicy. Pośrednictwo obrotu nieruchomościami polega wg ustawy na wykonywaniu czynności zmierzających do zawarcia umów:
- nabycia lub zbycia praw do nieruchomości,
- nabycia lub zbycia własnościowych praw spółdzielczych do lokalu mieszkalnego, użytkowego lub domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
- najmu lub dzierżawy nieruchomości.
Biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami mogą także świadczyć usługi z zakresu szacowania ich wartości, badań geologiczno – inżynierskich, obsługi notarialno – prawnej, przeprowadzania podziałów geodezyjnych i przygotowania wyciągów hipotecznych. Zakres czynności realizowanych przez pośredników w obrębie poszczególnych rodzajów usług jest dość zróżnicowany. Najczęściej jednak czynności będące przedmiotem usługi sprowadzają się do:
- wyszukanie i wskazanie osoby kontrahenta
- zebranie dokładnych informacji o stronach uczestniczących w transakcji
- zapoznania i komunikowania stron ze sobą
- przekazania ofert,
- ocena warunków technicznych nieruchomości i określenia jej walorów architektoniczno – estetycznych,
- określenie warunków użytkowania, przeznaczenia i ekonomicznego wykorzystania,
- informowania o warunkach umowy i ustalania jej zmian,
- dostarczenia informacji o stanie stosunków majątkowych stron,
- ustalenie uczestników kształtujących wartość nieruchomości i oszacowania tej wartości,
- rozpoznania ksiąg wieczystych i hipoteki,
- zrealizowania niezbędnych czynności związanych z księgami wieczystymi,
- rozpoznanie stanu prawnego nieruchomości i katastru,
- przeprowadzenia i / lub uczestnictwa w rokowaniach,
- przygotowania odpowiednich dokumentów i ustalenia treści umowy.
Szczegółowy zakres obowiązków pośrednika powinna zawierać umowa spisana ze zleceniodawcą. Wynagrodzenia dla pośrednika ze świadczone usługi jest prowizyjne, naliczane od wartości przedmiotu umowy. Opłaty są zróżnicowane w zależności od wartości transakcji oraz stawki procentowej (204%). Organizacją integrującą pośredników nieruchomości w skali kraju jest Polska Federacja Rynku Nieruchomości.

Comments are closed.