powołując się na model transakcji wymiennej oraz na prawidłowości rządzące alokacją zasobów opisz funkcjonowanie rynku jako elastycznego mechanizmu alokacji zasobów gospodarczych (wykorzystaj wiedzę o nadwyżce konsumenta i nadwyżce producenta)

powołując się na model transakcji wymiennej oraz na prawidłowości rządzące alokacją zasobów opisz funkcjonowanie rynku jako elastycznego mechanizmu alokacji zasobów gospodarczych (wykorzystaj wiedzę o nadwyżce konsumenta i nadwyżce producenta)
nadwyżka konsumenta : to różnica pomiędzy całkowitą gotowością konsumentów do zapłacenia za dane dobro, a kwotą rzeczywiście wydaną na zakup tego dobra. Nadwyżka producenta: to różnica między minimalnym utargiem całkowitym, koniecznym da skłonienia producenta do dostarczenia jednostki dobra, a rzeczywistym utargiem całkowitym uzyskanym z tytułu sprzedaży tego dobra Tak więc, im niższa cena tym wyższe rozmiary zapotrzebowania natomiast im wyższa cena tym większa ilość oferowana. Przy niskiej cenie wielkość zapotrzebowania przewyższa wielkość oferowaną. Odwrotna sytuacja występuje przy cenie wysokiej. Procesy rynkowe powodują, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym, co i jak wytwarzać oraz decyzje pracowników dotyczące tego jak wiele i dla kogo pracować zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cen. Ceny takich dóbr i zasobów jak siła robocza, maszyny, urządzenia kształtują się w sposób zapewniający wykorzystanie ograniczonych zasobów do wytwarzania tych dóbr i usług, na które występuje zapotrzebowanie. Mechanizm rynkowy jako proces wzajemnych zależności między ceną, popytem i podażą, w przypadku wystąpienia nadwyżek lub niedoborów zarówno po stronie producenta jak i konsumenta uruchamia siły kierujące popyt i podaż do stanu równowagi osiągniętego przy cenie równowagi rynkowej.

Comments are closed.