rodzaje hipotez.

rodzaje hipotez.
Hipoteza statyst.to każde przypuszczenie dot. populacji generalnej wydane bez przeprowadzonego badania wyczerpującego. Przypuszczenia te mogą dotyczyć postaci funkcyjnej rozkładu populacji (hipotezy nieparametryczne) lub wartości parametrów rozkładu (parametryczne).,. Wśród jednych i drugich wyróżniamy hipotezy zerowe H0 i hipotezy alternatywne H1.
Hipoteza zerowa ma miejsce wówczas, gdy domniemamy że miedzy estymatorem a parametrem lub rozkładem empirycznym i teoretycznym nie ma STATYSTYCZNIE ISTOTNEJ RÓZNICY. Natomiast w hip. Alternatywnej dopuszczamy istnienie różnic między estymatorami i parametrami lub między rozkładami z prób i rozkładami teoretycznymi.

Comments are closed.