Rynek

Rynek
Wśród wielu kategorii ekonomicznych, rynek jest jedną z tych która właściwie stanowi o poziomie rozwoju, kierunkach rozwoju w danym systemie gospodarczym. W gospodarce towarowej można powiedzieć, że rynek nie istniał, nie było bowiem podstawowych struktur, które mogłyby sprzyjać jego rozwojowi:
- produkcja była równa konsumpcji,
- nie było wyodrębnionych podstawowych podmiotów, a więc tych które dzisiaj służą produkcji i są dzisiaj związane z konsumpcją; brak było podziału pracy; w miarę jednak rozwoju gospodarczego, społecznego realizowane są pewne nadwyżki po stronie produkcji, które stają się przedmiotem wymiany; pojawia się pierwsza forma podziału pracy; jednak jest to ciągle niewystarczające by mógł się ukształtować rynek – mógł on się dopiero pojawić, gdy pojawiła się wymiana; musiał się także pojawić społeczny podział pracy – co jest warunkiem zaistnienia i funkcjonowania gospodarki towarowo – pieniężnej,
- musiał też pojawić się pieniądz
Gdy te warunki zostały spełnione, pojawił się proces wymiany; początkowo na małą skalę, ale stopniowo rozwijał się. Rosły celowe nadwyżki zbytu, aż wreszcie pojawił się rynek. * Rynek ten był utożsamiany z miejscem w którym dokonywano transakcji kupna – sprzedaży dóbr i usług, przy fizycznym uczestnictwie podmiotów uczestniczących w procesie wymiany towarów. * Rynek był traktowany jako obszar o zbliżonych podobnych warunkach realizacji transakcji kupna – sprzedaży. Zasięg tak rozumianego rynku zależał i zależy od skali i sposobu organizacji zaopatrzenia, od charakteru towaru i jego ceny, częstotliwości realizowanych transakcji. * W ujęciu cybernetycznym rynek to celowo określony zbiór elementów, relacji zachodzących między nimi, w wyniku czego zachodzą określone procesy sterowania. Rynek rozumiany jest jako regulator, mechanizm rządzący całą gospodarką i opanowujący całą jej sferę. W ten sposób rynek jest traktowany jako sfera poprzez którą realizują się instrumenty ekonomiczne, prawne, finansowe w procesie gospodarczym. * Rynek należy traktować również jako pewien proces, który prowadzi do tego, że decyzje gospodarstw domowych dotyczące konsumpcji alternatywnych dóbr, decyzje przedsiębiorstw o tym co i jak produkować, wytwarzać i decyzje pracowników zatrudnionych dotyczące jak wiele i dla kogo pracować zostają wzajemnie uzgodnione dzięki odpowiednim dostosowaniom cenowym. * Rynek to całokształt transakcji kupna – sprzedaży oraz warunków umożliwiających realizację tych transakcji. To proces przy pomocy którego nabywcy i zbywający określają co mają zamiar nabyć lub zbyć i na jakich warunkach.

Comments are closed.