System zarządzania środowiskowego według norm ISO 14 000

System zarządzania środowiskowego według norm ISO 14 000
Stosowanie założeń zarządzania środowiskowego na szczeblu przedsiębiorstwa może znaleźć również odzwierciedlenie we wdrażaniu funkcjonującego od 1996 r. systemu zarządzania środowiskowego według norm ISO 14 000. Głównym celem, jaki przyświeca powołaniu tegoż systemu jest produkowanie wyrobów przy zminimalizowaniu wykorzystania zasobów naturalnych, energii, wody, przy równoczesnym zachowaniu jakości, na co najmniej dotychczasowym poziomie. Ze względu na fakt, że u podstaw funkcjonowania całego, leży założenie warunkujące konieczność dążenia do ciągłej poprawy i doskonalenia, dlatego też podkreśla się wzrost efektów jakościowych produkowanych wyrobów. Normy te odpowiednio do nacisku, jaki kładą na poszczególne obszary działalności przedsiębiorstwa dzielą się na dwie kategorie. Pierwsza z nich skupia się na ocenie systemu organizacyjnego, druga na ocenie produktu. Można zatem powiedzieć, że obszar pierwszy dotyczy budowania i funkcjonowania systemu zarządzania środowiskowego (auditowanie, ocena oddziaływania na środowisko). Tutaj obowiązują normy ISO 14 001 – 14 031.
Drugi obszar oddziaływania dotyczy ekoetykietowania (ocena cyklu życia produktu, aspektów środowiskowych w normach wytwórczych). Mają tu funkcjonować normy ISO 14020 – 14 060. Pomimo tego, iż na system ISO 14 000 składa się cała grupa norm, to tylko na normę ISO 14 001 istnieje możliwość uzyskania Certyfikatu zgodności, czyli pozwolenia na stosowanie systemu ISO 14 000.

Comments are closed.