weryfikacja hipotez statystycznych testami nieparametrycznymi

weryfikacja hipotez statystycznych testami nieparametrycznymi
Testy nieparametryczne nie wymagają założeń co do postaci rozkładu zbiorowości generalnej, z której jest pobierana próba. Można je podzielić na trzy zasadnicze grupy: testy zgodności , testy losowości, testy niezależności. Stosowanie testów nieparametrycznych jest uzasadnione , gdy spełnione są nast.warunki:
-liczebność próby jest duża
-próba jest próba prostą (losowanie niezależne)
Ze względu na prostą budowę i małą uciążliwość obliczeń, są one coraz częściej stosowane w praktyce statystycznej.
Do najczęściej stosowanych testów nieparametrycznych zaliczamy: test zgodności chi-kwadrat, test zgodności Smirnowa-Kołmogorowa oraz test weryfikujący hipotezę o losowości próby.

Comments are closed.