Administracja publiczna w województwie.

Administracja publiczna w województwie.
(wojewoda, marszałek, administracja zespolona). Wojewoda:
1. Terenowy organ administracji rządowej.
2. Przedstawiciel rządu (Rady Ministrów) w województwie.
3. Realizuje politykę rządu i zleconą mu przez rząd.
Zadania:
- zwierzchnik zespolonej administracji rządowej,
- organ nadzoru nad jednostkami samorządu terytorialnego i współdziała z sejmikiem samorządowym (2 razy w roku przedstawia Prezesowi Rady Ministrów informacje o swojej działalności i przyjmuje podobny od sejmiku),
- organ wyższego stopnia w rozumieniu przepisów o postępowaniu administracyjnym,
- reprezentuje Skarb Państwa,
- może uchylić wadliwe uchwały samorządów gminnych, powiatowych, wojewódzkich,
- kontroluje wykonanie zadań zleconych samorządom na mocy porozumienia i ustaw,
- ma kompetencje władcze.
W skład administracji zespolonej wchodzi 12 służb, inspekcji i straży:
1. Inspekcja Handlowa.
2. Służba Ochrony Zabytków.
3. Inspekcja Skupu i Przetwórstwa Państwowych Artykułów Rolnych.
4. Inspekcja Sanitarna.
5. Policja.
6. Inspekcja Ochrony Środowiska.
7. Państwowa Straż Pożarna.
8. Inspekcja Farmaceutyczna.
9. Inspekcja Budowlana.
10. Inspekcja Ochron Roślin.
11. Inspekcja Nasienna.
12. Inspekcja Weterynaryjna.
Wojewoda określa zakres działania ich komend i inspektorów, a także z wyjątkiem komendantów wojewódzkich Policji i Państwowej Straży Pożarnej, powołuje ich kierowników.
Marszałek:
- organizuje pracę zarządu,
- kieruje bieżącymi sprawami i reprezentuje wojewodę na zewnątrz,
- kierownik urzędu marszałkowskiego,
- zwierzchnik pracowników urzędu marszałkowskiego,
- kierownik wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych

Comments are closed.