Cele polityki budżetowej.

Cele polityki budżetowej.
Polityka budżetowa – operowanie wydatkami i przychodami państwa, a więc regulowanie ich wysokości, struktury, wzajemnych proporcji oraz sald, dla osiągnięcia różnych celów ekonomicznych, społecznych i gospodarczych. Polityka ta ma na celu równowagę budżetową między wydatkami a dochodami. Cele wiążą się z funkcjami polityki. W wyniku alokacji dokonuje się podziału czynników produkcji dóbr materialnych między sektor prywatny a sektor publiczny. W sektorze publicznym – bezpośrednie określenie wielkości środków przeznaczonych na finansowanie poszczególnych usług publicznych. W sektorze prywatnym – pośredni charakter w korygowaniu cen dóbr i usług i czynników produkcji za pomocą dotacji i podatków. Za pośrednictwem podatków, ceł, opłat i pożyczek władze państwowe przejmują część bieżących dochodów podmiotów gospodarczych i w formie wydatków kierują je na utrzymanie całej sfery publicznej. Państwo dokonuje redystrybucji produkcji społecznej między różne podmioty gospodarcze (funkcja opiekuńcza). Przez funkcję stabilizacyjną państwo dąży do zapewnienia wysokiego, zrównoważonego tempa wzrostu gospodarczego i wysokiego poziomu zatrudniania. Zadanie to realizowane przez regulowanie – za pomocą odpowiednich zmian podatków i wydatków publicznych – ogólnego poziomu popytu i dostosowanie go do możliwości wytwórczych gospodarki.

Comments are closed.