Cele polityki fiskalnej.

Cele polityki fiskalnej.
Ponieważ pojęcie polityki fiskalnej (podatkowe) nie jest jednoznaczne i używane jest w wąskim oraz szerokim znaczeniu, należałoby najpierw wyjaśnić czy w ogóle się ona zajmuje. W najbardziej wąskim ujęciu (dominującym w Europie) jej przedmiot sprowadzany jest do kształtowania dochodów państwa. Szerokie znaczenie polityki fiskalnej dominujące w literaturze anglosaskiej, traktuję ją jako jeden z elementów polityki finansowej państwa realizowanej poprzez system finansów publicznych. W ujęciu tym polityka podatkowa stanowi część składową polityki budżetowej. Niezależnie jednak od przyjmowania jej rozumienia, zasadniczym jej celem jest formułowanie celów poboru podatków oraz metod ich gromadzenia, co oznacza zapewnienie budżetowi państwa dochodów niezbędnych do sfinansowania wszelkich działań budżetowych. Gwarantuje ona dopływ środków pieniężnych koniecznych dla utrzymania państwa i realizacji jego zadań. Podstawę tej polityki stanowi instytucjonalizacja, czyli sposób stosowania obowiązujących przepisów. Nie ma ona charakteru autonomicznego, niezależnego, ponieważ równocześnie realizuje cele fiskalne i pozafiskalne, wynikające z założeń ogólnej polityki ekonomicznej i finansowej państwa, stanowi jednak ważny instrument polityki makroekonomicznej. Warunkiem sprawnego funkcjonowania gospodarki oraz skuteczności i efektywności działania polityki fiskalnej jest zharmonizowanie struktury systemu podatkowego.

Comments are closed.