CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ NIERCHOMOŚCI

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE WARTOŚĆ NIERCHOMOŚCI:
Czynniki fizyczne:
- lokalizacja ogólna
- lokalizacja szczegółowa
- ukształtowanie terenu
- kierunek wiatru
- nasłonecznienie
- zasobność bogactw naturalnych
- cechy klimatu
- kształtność, wielkość działki
- wiek budynku
- zuż tech budynku
- funkcjonalność
- dojazd
- technologia budynku
- uzbrojenie terenu
Czynniki ekonomiczne:
gra podaży i popytu
- oprocentowanie kredytów
- formy kredytowania
- zamożność społeczna
- poziom bezrobocia
- miejsce w cyklu koniunktury
- stan rozw gosp
Czynniki prawne:
- plan zagospodarowania
- forma władania nier
- swoboda udziału w transakcjach
- swoboda obrotu nier
- syst podatkowy
- syst opłat
- ulgi podatkowe
- wymogi ochrony środow
Czynniki środowiskowe:
-sytuacja demograficzna regionu (wielk rodzin, styl życia, przyzwyczajenia)
- moda
- otocz nier (dostępność usług, centrów handlowych)
-sąsiedztwo
- skażenie środowiska

3 podst przepisy prawne:
→ Ustawa o gospodarce nieruchomości
Dział IV- wycena nier (rozdz 1,2,3)
Dział V- działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami
→ rozporządzenie R.M. z dn 21 września 2004 r w sprawie wyceny nier i sporządzania operatu szacunkowego.
→ standardy zawodowe rzeczoznawców majątkowych zawierają:
- charakt zawodu rzeczozn majątk
- podst wyceny
- wyceny z uwzględnieniem uwarunkowań szczególnych
- wyceny dokonywane dla celów specjalnych
- wycena maszyn i urządzeń
- zas sporządz operatów szacunkowych
….

→ inne akty prawne związane z szacowaniem nier

Rzeczoznawca majątkowy jest to os fiz posiadająca w zakresie szacowania nier nadanej w trybie ust z dn 21 sierp 1997 o gosp nier
RM- ma prawo do określ wart nier, a także maszyn i urządzeń trwale zw z nier
Wybór właściwego podejścia, met i tech wyceny należy wyłącznie do RM
Może żądać od właściwych urzędów i sądów udostępnienia mu danych.
Opinie w sprawach powyższych wycenia RM, sporządza w formie operatu szacunkowego.

Operat szacunkowy- opinia autorska rzeczoznawcy majątkowego o wart nier stanowi dokument urzędowy sporządzony wyłącznie na piśmie.
Treść operatu:
1. strona tytułowa (spis treści- może być)
2. wyciąg z operatu szacunkowego
3. określenie przedmiotu i zakresu wyceny
4. określenie celu wyceny
5. określenie podstaw opracowania operatu szacunkowego
6. daty istotne dla sporządzenia operatu szacunkowego
7. opis i określenie nieruchomości (stan prawny, stan techniczny i użytkowy, przeznaczenie w planie miejscowym)
8. przedstawienie sposobu wyceny
9. analiza rynku nier
10. określenie wart nier
11. wynik końcowy
12. klauzule i zastrzeżenia
13. podpis autora i pieczęć
14. załączniki.

Comments are closed.