Do typowych etapów restrukturyzacji można zaliczyć:

Do typowych etapów restrukturyzacji można zaliczyć:
 identyfikację potrzeby restrukturyzacji – polega na ustaleniu trudności przedsięb. i znalezieniu przyczyn takiego stanu.
 ocenę bieżącej pozycji przedsięb. (diagnoza) – obejmuje najczęściej ocenę bieżącej sytuacji przedsięb. oraz analizę strategiczną. Diagnoza przedsięb. powinna skł. się z:
- oceny wstępnej – celem j. ogólne poznanie organizacji i funkcjonowania
przedsięb., jego bieżącej sytuacji finansowej.
- analizy finansowej – jej celem j. ustalenie rzeczywistej kondycji finansowej
przedsięb. i stwierdzenie, na ile system księgowy i sprawozdania finansowe odzwierciedlają stan faktyczny.
- analizy zew. – otoczenia przedsięb., która ma ustalić atrakcyjność branży i
rynku, na którym przedsieb. działa. Powinna ta analiza dać odp. na pytanie: czy przedsięb. powinno dalej działać w dotychczasowej branży, jakim wymaganiom powinny odpow. produkty sprzedawane w poszczególnych segmentach rynku.
- analizy produktów lub usług – powinna odpow. na pytanie: czy aktualna
struktura produkcji lub świadczonych usług j. odpowiednia.
- analizy wew. przedsięb. – celem j. ocena wew. funkcji przedsięb. oraz
ustalenie możliwości i ograniczeń związanych z obecnym rozwiązaniem strukturalnym przedsięb.
- oceny bieżącej działalności.
 określenie celów restrukturyzacji – etap ten zawiera określenie celów strategicznych i szczegółowych dla przedsięb.
 analizę strategiczną przedsięb.,
 opracowanie planu działań restrukturyzacyjnych,
 realizację planu (wdrożenie).

Comments are closed.